Home

Originální mapa stabilního katastru

Originální mapy stabilního katastru jsou přímým výsledkem měřických prací při založení stabilního katastru. Jde o ručně kreslené a vybarvené mapy, které byly po dokončení litograficky reprodukovány a vždy jedna z tiskových kopií byla po ručním vybarvení uložena ve Vídni jako kontrolní exemplář, tzv. císařský. Indikační skica, také označovaná jako příruční mapa, je jedním z produktů mapování stabilního katastru.Jedná se o zběžnou kopii originální mapy. Indikační skici vznikaly současně s podrobným měřením, které probíhalo v Čechách v letech 1826-1830 a 1837-1843, na Moravě a ve Slezsku v letech 1824-1830 a 1833-1836.. Abstrakt: Originální mapy stabilního katastru jsou přímým výsledkem měřických prací při založení stabilního katastru. Jde o ručně kreslené a vybarvené mapy, které byly po dokončení litograficky reprodukovány a vždy jedna z tiskových kopií byla po ručním vybarvení uložena ve Vídni jako kontrolní exemplář, tzv. císařský povinný otisk Státní mapa odvozená: Výstavy: Spojené originální mapy stabilního katastru v Archivních mapách. Do aplikace Archivní mapy byla doplněna vrstva Originální mapy SK spojené. Takto zpracováno máme zatím pouze okolí katastrálního území Stachy, podle možností budou v budoucnu připojovány další oblasti..

ČÚZK: Geoportá

Originální mapa stabilního katastru Prahy z roku 1842, listy IX a XIV. Měřítko 1:1440. Reprodukce, původní velikost. Originál uložen v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze, inventární číslo B2/a/4/C5752. Originální mapa Stabilního katastru Darujte atraktivní a originální dárek někomu ze svých blízkých či známých, například tzv. císařský povinný otisk mapy stabilního katastru lokality, kde žije - viz aplikace Archivní mapy . Rádi byste se dozvěděli něco více o Geoportálu? Bližší informace o Geoportálu , časté dotazy podnět; video; blog; iKatastr. Nahlížení do katastru nemovitostí. Aplikace umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, jednotkách (bytech nebo nebytových prostorech) a právech stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování.

Indikační skica - Wikipedi

 1. Mapy Stabilního katastru byly digitalizovány v rámci projektu laboratoře Staré mapy v prostředí internetuve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Preferovány byly tzv. povinné císařské otisky, což jsou nejlépe zachované kopie originálních map vytvářených přímo v terénu.Povinné císařské otisky vynikají jemnými a jasnými barvami a neobsahují žádné.
 2. Indikační skici a první mapy stabilního katastru z I. pol. 19. století na svou dobu překvapují komplexností. Tento cenný dokument lze dnes využít zejména při všech projektových pracích v katastrálních územích obcí (územní plány, územní systémy ekologické stability, pozemkové úpravy aj)
 3. Mapa Stabilního katastru. Značkový klíč map Stabilního katastru (originální, v němčině) Mapy Stabilního katastru obsahují polohopis a popis, ale neobsahují výškopis. Na výškopis byl kladen důraz v soudobých topografických mapách druhého vojenského mapován í.
 4. Müllerova mapa (1720) a odvozené Archivní mapy nově obsahují Originální mapy stabilního katastru. (Listopad 2020) 2. 11. 2020. Do archivu byly přidány nově naskenované snímky z let 1953 a 2020. (Listopad 2020) 10. 8. 202

V aplikaci je možné zobrazit tzv. povinné císařské otisky map stabilního katastru. Jedná se o obdobu první podrobné katastrální mapy z období 1830 až 1836. Císařské otisky představují ojedinělé mapové dílo, kopii originální katastrální mapy v měřítku 1 : 2880 Z důvodu snah udržet originální mapu stabilního katastru v souladu se skutečným stavem se u ní můžeme setkat s nejrůznějšími pozdějšími zákresy (mapě č. 2) zpravidla červenou barvou, např. při změně zástavby. Tyto pozdější zákresy snižovaly kvalitu mapy MAPA STABILNÍHO KATASTRU 1:2 880 Ručně kolorovaný otisk originální mapy stabilního katastru z roku 1843 určený k archivaci ve vídeňském Centrálním archivu pozemkového katastru, tzv. císařský otisk. Mapa je součástí měřického operátu stabilního katastru

Reambulace stabilního katastru (1869) ¾. po roce 1848 výrazné hospodářské a společenské změny industriální a občanská výstavba zrušení patentu Josefa II. o dělení poddanského majetku apod. ¾. podceňování sledování změn =>stabilní katastr postupněpřestával souhlasit se skutečným stavem. ¾. revize katastru daně. Ø měřický operát - originální mapy, povinné císařské otisky - ukázka starého Mostu @ legenda, speciální mapy atd. Interpretační klíč originální mapy - pdf. Projekt vizualizace map SK ve spolupráci s NPÚ. Z velkého množství dochovaných verzí map stabilního katastru, které se od sebe liší nejen kvalitou, ale. Müllerova mapa Moravy z roku 1716 ve 2. vydání z roku 1790 . Výsledkem katastrálního měření vznikly Originální mapy stabilního katastru ze kterých byl vyčleněn povinný výtisk určený k archivaci tzv. Císařský otisk. II. Vojenské mapování - Františkovo (1836-1852).

Nedávné informace: - archivnimapy

MALACH, Roman. Mapy stabilního katastru. In Roman Doušek. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 167-176, 10 s. Etnologické příručky 6. ISBN 978-80-210-6862-9. Další formáty: BibTeX LaTeX RI pozemkové knihy nebo originální mapa stabilního katastru uložená v ÚAZK. 2.5 Převod rastrových souborů map vyhotovených v S-SK do S-JTSK 2.5.1 Postup převodu Postup převodu rastrových souborů map vyhotovených v S-SK do S-JTSK se skládá z tchto kroků: 1.. katastru-Tento katastr je nazýván Tereziánsko -josefský-Platil až do vyhlášení platnosti stabilního katastru v r. 1860 - Žádné nové mapy ani náčrty pro účely tohoto katastru nevznikaly-Dále následoval Stabilní katastr a jeho:-Originální mapy ÚAZK Praha - Indikační . skici NA Praha, MZA Brno, - Císařsk Zemský archiv v Opavě v rámci této databáze zpřístupnil 362 kolorovaných tzv. indikačních skic Stabilního katastru pro území Slezska z roku 1836. Indikační skici jsou mapy určené pro měřící práce v terénu, byly barevně provedeny podle stejných zásad jako originální mapy

Měřický operát stabilního katastru se v době svého vzniku v první polovině 19. století stal originální mapou a Dejvice, u kterých se nedochovala ani originální mapa a jsou nahrazeny jednou z kopií. Ta se liší od otisků především v barevnosti mapy. Vybarvené jsou pouz Překryvná mapa SK otisků (SK skici) obce Nová Ves z roku 1836. Jsou to mapy skic stabilního katastru jednotlivých částí této obce v rozsahu katastru Nové Vsi, stažené z webu ČZUK a připojené na příslušné souřadnice v programu Google Earth. Soubor je typu kml a je proto nezbytná instalace programu Google Earth Mapová sada císařských otisků stabilního katastru je ojedinělým souborem map velkého měřítka z období první poloviny 19. století, které vzniklo na území Rakouské monarchie. Povinnou součástí byla indikační skica, originální mapa a rukopisná kopie originální mapy (císařský otisk) Mapa stabilního katastru byla vykreslena pro nás v neobvyklém měřítku 1 : 2880. Toto měřítko odpovídalo požadavku zadavatele, aby jeden čtvereční palec na mapě zobrazoval jedno jitro ve skutečnosti (1 palec představuje 2,63x2,63cm, 1 jitro 75,86x75,86m)

Staré a nové mapy z území České republiky Staré mapy Česk

 1. ¾ měřický operát - originální mapy, povinné císařské otisky, speciální mapy atd. Z velkého množství dochovaných verzí map stabilního katastru, které se od sebe liší nejen kvalitou, ale často i měřítkem, jsou pro účely sledování vývoje krajiny nejvhodnějš
 2. základní technické parametry projektu mapování stabilního katastru. Jsou zde p ředstaveny a popsány archiválie stabilního katastru, ze kterých práce vychází a které byly využívány jako základní informa ční zdroj. Nakonec je analyzován postup mapovacích prací v Plze ňském kraji
 3. Výsledkem podrobného mapování byly originální mapy stabilního katastru, které byly pro potřeby státní správy i jiné reprodukovány tiskem z kamene. Jeden z otisků, tzv. císařský povinný otisk, byl určen k archivaci

200. výročí založení Stabilního katastru patentem císaře Františka I. ze dne 23. 12. 1817 Jediné, jednotné a dosud nepřekonané podrobné mapové dílo na území celého státu !!! V současnosti je zdrojem informací o stavu vývoje krajiny a osídlení od doby svého vzniku (1842-43) až do r. 1927, kdy vznikl pozemkový katastr Císařské povinné otisky jsou výtisky z originální mapy archivované v Centrálním archivu pozemkového katastru ve Vídni. Po rozpadu Rakousko-Uherska byl otisk pro české země předán pražským úřadům. Indikační skici byly příruční mapy používané přímo v terénu. Legenda katastrální map Mapy stabilního katastru •Originální mapy -sloužily úřadům jako mapy evidenční -zakreslovány změny •Indikační skicy -kolorované otisky originálních map -upraveny pro polní měřické práce •Císařské otisky -adjustované a kolorované otisky originálních map -zasílané vídeňské dvorní kancelář Mapa stabilního katastru nám přitom zprostředkovává obraz naší vesnice i typického maloměsta v první polovině 19. století mnohdy s převažujícím podílem staveb ze spalného materiálu a nezřídka zástavbou označenou úplně za spalnou16 (tj. v mapě vyznačenou žlutě)

ČÚZK - Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

Originální mapa stabilního katastru Mapový podklad: Originální mapy stabilního katastru Čech 1:2 880 (1824-1843). Mapový list č. 1449. Digitální kopie historických map poskytl Moravský zemský archiv Brno prostřednictvím ČUZK. Císařský otisk stabilního katastru Mapový podklad - Císařské povinné otisky map stabilního. Originální mapa stabilního katastru Hlavní řešitel (autor - garant výsledku): doc. ing. Petr Kučera, Ph.D. M 1:10 000 Spoluřešitelé (spoluautoři) Ing. Jozef Sedláček, Ph.D. Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nm a p ) - výstup projektu Poplužní dvory Čech, Moravy a Slezsk stabilního katastru z roku 1841 (srov. mapový list č. 3, mapa č. 8) je zcela zřejmé, že nové zděné domy postoupily na severní straně opět o něco hlouběji do náměstí. Náměstí bylo tedy nepochybně původně o poznání větší a nikoli excentrické, ale čtvercové; deformaci způsobi sledovaly na mapě Stabilního katastru z r. 1843, historickém leteckém měřickém snímku z r. 1949 a černobílé ortofotomapě z r. 2001 (viz níže). Při této analýze bylo využito dovednosti GISu a již dříve zpracovaných vek-torových vrstev vzniklých interpretací zmíněných mapových podkladů, co

Petrův mlýn; Petermühle | Vodnimlyny

Město Most v polovině 19. století na mapě stabilního katastru (13.11.2009) Město Most v polovině 19. století na mapě stabilního katastru 1 : 2 880. Ručně kolorovaný otisk originální mapy stabilního katastru z roku 1843 určený k archivaci ve vídeňském Centrálním archivu pozemkového katastru, tzv. císařský otisk Obr. 1 -Změna velikosti pozemkových parcel na lokalitě Dobrá Voda v okrese Prachatice (rastrový podklad -originální mapa Stabilního katastru, vektory -digitalizace současné kat. mapy) katastru-Tento katastr je nazýván Tereziánsko -josefský-Platil až do vyhlášení platnosti stabilního katastru v r. 1860 - Žádné nové mapy ani náčrty pro účely tohoto katastru nevznikaly-Dále následoval Stabilní katastr a jeho:-Originální mapy ÚAZK Praha - Indikační . skici V terénu vnikaly náčrty, vlastní měření v měřítku 1:2880 bylo provedeno metodou měřického stolu. Výsledkem podrobného mapování byly originální mapy stabilního katastru (1:2880), které byly pro potřeby státní správy i jiné reprodukovány tiskem z kamene Město Most v polovině 19. století na mapě stabilního katastru 1 : 2 880. Ručně kolorovaný otisk originální mapy stabilního katastru z roku 1843 určený k archivaci ve vídeňském Centrálním archivu pozemkového katastru, tzv. císařský otisk

Indikační skica, také označovaná jako příruční mapa, je jedním z produktů mapování stabilního katastru.Jedná se o zběžnou kopii originální mapy. Indikační skici vznikaly současně s podrobným měřením, které probíhalo v Čechách v letech 1826-1830 a 1837-1843, na Moravě a ve Slezsku v letech 1824-1830 a 1833. INTERPRETACE MAP STABILNÍHO KATASTRU PRO POTŘEBY KRAJINNÉ EKOLOGIE Brůna, V., Křováková, K.: Interpretation of Stabile Cadastre Maps for Landscape Ecology Purposes. Kartografické listy 2005, 13, 4 figs., 1 tab., 12 refs. Abstract: The maps of Stabile Cadastre are considered to be one of the most valuable sources for landscape history.

iKatastr: mapa a informace z K

Významný pokrok v oblasti katastru pedstavoval teprve tzv. stabilní katastr. Pro uložení nov vznikajících map stabilního katastru byly již v roce 1822 zízeny v každé zemi ech, Moravy a Slezska zemské mapové archívy, kde se všechny originální mapy i souásti jejich operátu bezpen ukládaly pro každou zemi Indikační skici a první mapy stabilního katastru z I. pol. 19. století na svou dobu překvapují komplexností. Tento cenný dokument lze využít dnes zejména při všech projektových pracích v katastrálních územích obcí (územní plány, územní systémy ekologické stability, pozemkové úpravy aj) Na Moravě a ve Slezsku trvaly práce 11 let (1824-1830, 1833-1836). Zaměřilo se 3724 obcí o výměře 27 375 čtverečních km s 6 038 454 parcelami. Výsledkem podrobného mapování byly originální mapy stabilního katastru, které byly pro potřeby státní správy i jiné reprodukovány tiskem z kamene Obrazová příloha Obrázek č. 3 - originální mapa stabilního katastru (oblast Prachaticka) Obrázek č. 4 - interpretace stabilního katastru (oblast Prachaticka Prohlížení Bakalářské práce - 11155 dle předmětu Obec Velečín,vývoj zástavby,císařské povinné otisky,originální mapa stabilního katastru,katastrální mapa evidenční,mapa pozemkového katastru,katastrální mapa,vektorová mapa,georeferencování,vektorizace,analýza mapových podkladů,porovnání map,prezentace map na webu,ArcGIS,Story Ma

Prohlížení katedra geomatiky dle předmětu Obec Velečín,vývoj zástavby,císařské povinné otisky,originální mapa stabilního katastru,katastrální mapa evidenční,mapa pozemkového katastru,katastrální mapa,vektorová mapa,georeferencování,vektorizace,analýza mapových podkladů,porovnání map,prezentace map na webu,ArcGIS,Story Ma Topografické mapy 1 : 100 000 v systému S-1952. informace o produktu; detailní metadata; Topografické mapy 1 : 200 000 v systému S-195 Operát stabilního katastru (1860-1927) 3. Pozemková kniha (1874-1964) 4. Operát pozemkového katastru (1927-1955) to zejména mapa stabilního katastru. Slouţila téměř 220 let jako technický podklad Originální formát této nekolorované mapy je 120x32 cm. Obrázek 2 - Mapa sporu o hranice lesa a cesty mezi vesnicemi. 16.

3.4 Účel a důsledky reambulace map stabilního katastru Bohužel po vzniku stabilního ěna spolehlivá obnova a katastru nebyla zajišt doplňování změn do katastrálních elaborátů. Hlavně katastrální mapa se rozcházela se skutečností. Proto byl dne 24.5.1869 vydán zákon o revizi katastru daně pozemkové Horní Prosíčka je jižní část obce Prosíčka v okrese Havlíčkův Brod.V roce 2009 zde bylo evidováno 18 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 39 obyvatel. Horní Prosíčka leží v katastrálním území Prosíčka o výměře 2,4 km 2.. Referenc Pokud není pro určité katastrální území císařský povinný otisk dochován, nahrazuje se rovnocennou náhradou, například tzv. originální mapou stabilního katastru. Mapy stabilního katastru, konkrétně povinné císařské otisky, byly do prezentované podoby zpracovány právě z výše uvedených naskenovaných originálů. zarámovaná nástěnná mapa, velikost 1 m 2 (např. 80x120 cm), zarámovaná nástěnná mapa, velikost 2 m 2 (např. 110x180 cm). Podrobnosti technického řešení Originální mapové podklady pro výrobu historické mapy často sestávají z proměnlivého počtu archů, které je třeba nejprve graficky upravit (tzv. grafický soulep) Zpracovány byly jak povinné císařské otisky, tak originální mapy stabilního katastru a také Státní mapa odvozená 1 : 5 000 (SMO5). V této práci je popsána historie daného území, postup zpracování bakalářské práce a v neposlední řadě popsány problémy, které bylo nutné řešit během zpracování

profizona, levně, mobilní telefony, digitální fotoaparáty, digitální zrcadlovky, MP3 přehrávače, MP4 přehrávače, alba na fotky, obaly na CD DVD, GPS. Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Katastrální mapy evidenční 1:2880, 1826-1956, 6593-1A_1:2880, 1826-1956, 6593-1A_03, Originální mapy stabilního katastru Roztok, ÚAZK/B2/a/C4/6361. Literatura: HENDRYCH a KOL. Slavné zahrady a parky Středočeského kraje. Praha 2011: Foibos Books. ISBN 978-80-87073-36-. HERMANOVÁ.

Dnes jsme nainstalovali na místě bývalé autobusové zastávky u kavárn... y Penzion V Koutě Zlechov informační panel, na kterém je zobrazena originální mapa Stabilního katastru obce Zlechov z roku 1827 v původním měřítku. Dále se na panelu dočtete další zajímavosti z historie naší obce (původní pečeť, mapové operáty, parcelní protokoly, popisy hranic a jiné) Historická mapa obce/města z období let 1824-1843 Historická mapa obce/města z období let 1824-1843 Provádíme zpracování, úpravu a vlastní výrobu reprodukcí těchto historických, dnes již velmi kvalitně naskenovaných a digitalizovaných, podrobných map území Čech, Moravy a Slezska Císařské otisky stabilního katastru - Geoportal Praha. Císařské otisky stabilního katastru 14.12 2010 Mapování Stabilního katastru bylo provedeno ve 20. až 40. letech 19. století jako první celorakouské mapování velkého měřítka provedeného na geodetickém základě. První soustavné zmapovaní obcí celé země. Nezobrazují-li se Vám vrstvy aplikace (přes 70 vrstev), je potřeba povolit jejich zobrazení:. Obr. 1: Google Chrome - pomocí štítu internetového prohlížeče vpravo nahoře. Obr. 2: Internet Explorer - pomocí automaticky vyskočeného okna ve spodní části obrazovky

Originál stabilní katastru obce Rymaně nalezneme v Berounské kraji pod evidenčním číslem 347 (SK Ber. 347). Indikační skici (mapy) katastrálního území Rymaně mají stejné identifikační číslo IS 347. Duplikát stabilního katastru obce Rymaně je uložen pod evidenčním číslem 7364 státní mapové dílo, mapa velkého měřítka, základní mapa, mapová značka, obsah mapy Abstract Title: The Content of Large Scale Base Maps in the Czech Republic and Great Britain. The main goal of the thesis is to compare the content of large scale base maps in the Czech Republic and Great Britain, to outline its development over time. Obec Zlechov, Zlechov. 581 To se mi líbí. Oficiální stránky obce Zlecho Mapy stabilního katastru i jejich duplikáty, stejně tak indikační skici s písemným materiálem, jsou dostupné v NA v Praze, 1. oddělení. Císařské povinné otisky, katastrální operát, částečně originální mapy a indikační skici jsou deponovány v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze, sign. 2B/a. Ve. Tato mapa zobrazuje v podstatě věrně stav krajiny v polovině 19. stol. Byla to, mimo jiné, krajina téměř neregulovaných vodních toků. Podrobnější popis krajiny z tohoto období představují mapy Stabilního katastru, které byly určeny pro mapování krajiny k daňovým účelům

Nahlížení do katastru nemovitostí Nahlížení do katastru

Mapa č. 29: Mikulov na originální mapě stabilního katastru, 1826 Mapový list č. 20 Mapa č. 30: Plán okolí mikulovského Zámeckého kopce, 1818 Mapa č. 31: Plán okolí mikulovského zámku se zahradou, 1846 Mapa č. 32: Půdorys zámecké zahrady s oranžerií a bytem zahradníka, [před 1830 Mapy stabilního katastru i jejich duplikáty, stejně tak indikační skici s písemným materiálem, jsou dostupné v NA v Praze, 1. oddělení. Císařské povinné otisky, katastrální operát, částečně originální mapy a indikační skici jsou deponovány v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze, sign. 2B/a Aplikace Stabilního katastru je postavena na platformě Windows (Emmerová 2016). Zároveň je pro zpřístupnění dat důležitý moderní webový prohlížeč (Moravský zemský archiv 2016). Vyhledávat lze podle názvu katastrálního území, okresu nebo signatury, ale také abecedně

SK Zoomify - geola

Originální mapy sloužily zprvu obcím k zaznamenávání změn, později byly nahrazeny otisky. Z měřického operátu stabilního katastru byly odvozeny pozdější katastrální mapy v měřítku 1:2880 na území České republiky, ještě téměř 70% se jich dnes stále používá. Mapa znamená konkrétnější představu následujících mapových podkladech: Müllerova mapa ýech, I., II. a III. Vojenské mapování, Povinné císařské otisky stabilního katastru, Státní mapa - odvozená 1:5000 z let 50., 70. a 80. let. Všechny prvky byly vektorizovány pomocí interpretaního klíþe příslušných map Archiv začal spojovat mapy stabilního katastru do jednoho celku! Mám to štěstí, že území Polanky už je zde zahrnuto. Aktuální pokrytí území ČR spojeným stabilním katastrem k datu publikování tohoto článku, vidíte na obrázku (je třeba mít zaškrtnuto Stabilní katastr spojený)

Indikační skica, také označovaná jako příruční mapa, je jedním z produktů mapování stabilního katastru.Jedná se o zběžnou kopii originální mapy. Indikační skici vznikaly současně s podrobným měřením, které probíhalo v Čechách v letech 1826-1830 a 1837-1843, na Moravě a ve Slezsku v letech 1824-1830 a 1833. Mapa přístupná z webových stránek projektu Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých poslouţila výsledná data z vektorizace Povinných císařských otisků stabilního katastru. Ta vypovídají o vyuţití půdy v letech 1826 - 1843. (pokud existují), případně výstupy z originální práce. POPELKA, Jan, PACINA, Jan a. mapy původní, tj. originální. Jedná se o díla, která vznikají zpracováním dat, která byla získána přímým měřením v terénu. Ke sběru dat může docházet buď geodetickými, fotogrammetrickými nebo GPS metodami. Jako příklady takto vzniklých map jmenujme mapu stabilního katastru, nebo mapy THM a ZMVM vojenské mapování Mapy Stabilního katastru I. vojenské mapování Označováno jako Josefské V letech 1764 - 1768 (mapování samotné) a 1780- 1783 (rektifikace) Měřítko 1 : 28 800 Podkladem Mullerovy mapy a Wielandova mapa zvětšené do měřítka 1 : 28 800 Bez geometrických základů (bez sítě pevných bodů) P ŕfm-, -N. mapy stabilního katastru z let 1824 - 1843 v měřítku 1:2880 (využít lze buď povinné císařské otisky nebo originální mapy opět deponované v ČÚZK, příp. indikační skici uložené v Národním archivu v Praze a v zemských archivech v Brně a Opavě). Mapy stabilního katastru (měřický operát) jso

HISTORICKÉ MAPY. Zborník referátov z vedeckej konferencie, Bratislava 2005 (Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky) Vladimír Brůna 1, Kateřina Křováková 2 ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍ Mapy p ůvodní (originální), které vznikají zpracováním dat získaných p římým měřením v terénu (nap ř. mapa stabilního katastru, katastrální mapa, THM, SHM-5, ZMVM, DKM a řada ú čelových map) Mapy odvozené , které vznikají na podklad ě map p ůvodních metodami fotomechanickými, d říve i pantografickými. týkají stabilního katastru (až na dvě výjimky), který byl v době vzniku Československé republiky živou evidencí, a katastrů pozdějších. Ukázky z dřívějších katastrů jsou v naší republice až na několik málo výjimek nedostupné, neboť v roce 1918 nepodléhaly delimitaci

Horní mlýn | VodnimlynyRumpelův mlýn | VodnimlynyDalejský mlýn | VodnimlynyProstřední mlýn | VodnimlynyČerný mlýn; Schwarzmühle | Vodnimlyny

1 Z P R A V O D A J Kartografické společnosti České republiky Č. 3/2010 Výstava Staré mapy - historická pam ěť krajiny již popáté (Sázava, 7.8.-27.8.2010) Celkem tato již v pořadí pátá výstava starých map, organizovaná pod hlavičko Katastrální mapa Vojkova na stránkách úřadu ČÚZK Císařské otisky stabilního katastru - historická mapa Vojkova v roce 1840 Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k témat Abstrakt Bakalářská práce se věnuje analýze vývoje zástavby obce Jasenná v 19. a 20. století prostřednictvím mapových podkladů z tohoto období Předmět plnění: - vývoj technologie pro automatizaci tvorby bezešvé a georeferencované originální mapy stabilního katastru z let 1826-1843 a prováděcího software - získání návrhu řešení projektu, který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec dle přílohy č. 2. - návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo. Součástí stabilního katastru je katastrální operát, tvořený třemi dílčími soubory: vceňovací operát s dokumenty a protokoly, jež tvoří podklad pro vlastní ocenění pozemků, písemný operát, kde najdeme údaje k jednotlivým parcelám, a originální mapy s povinnými císařskými otisky

 • Bulharsko malé pláže.
 • Chester bennington manželky.
 • Snapback vlastní potisk.
 • Sinaloa.
 • Porsche panamera motory.
 • Renault megan 2019.
 • Farma rorad.
 • Jednohubky z tortilly.
 • Čarodějnice s dětmi.
 • Léčba předkusu u dětí.
 • Pzkpfw vi.
 • Frajt volná místa.
 • Neznámý od jezera.
 • Joanne rowlingová mackenzie jean rowling murray.
 • Verticillium na javoru.
 • Birmingham muslimové.
 • Nejdelší nehty v čr.
 • Tvarohový cheesecake s čokoládou.
 • Dušičky státní svátek.
 • Zippo liberec.
 • Diagnostika auta delphi.
 • Velkochov křepelek.
 • Oslovování v písemné komunikaci.
 • Hypacusis mixta.
 • Prodej domu ostrava belsky les.
 • Wiky hračky valašské meziříčí.
 • Ruska nevesta 2019.
 • Beetle club cz.
 • Zvýšené leukocyty u psa.
 • Pašmina.
 • Bazos prace ridic.
 • Recept mleté maso kysané zelí.
 • Jak upéct rybu s kůží.
 • Bezobratlí rozdělení.
 • Sellier bellot.
 • Čínská jména a příjmení.
 • Milovat někoho.
 • Návod na pletený dámský baret.
 • Olympiada 2010.
 • Skříňka pod umyvadlo 120 cm.
 • Cukry v potravinách.