Home

Cites seznam druhů

Seznam uvádí druhy (čeledi atd.) rostlin, které EU chrání úmluvou CITES.Kategorie jsou uvedeny v podobě příloh nařízení Komise (EU) č. 1320/2014 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, které jsou právně závazné pro Českou republiku.Tyto kategorie nejsou identické s původními kategoriemi úmluvy CITES I. CITES II . Zahrnuje přes 4 800 druhů živočichů a 29 500 druhů rostlin, které by mohly být ohroženy, pokud by mezinárodní obchod s nimi nebyl regulován. Tato příloha obsahuje i druhy snadno zaměnitelné za exempláře CITES I. Patří sem všechny *) opice, kytovci, vydry a kočkovité šelmy, hroši, pekari, luskouni, řada. CITES. Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) byla sjednána v roce 1973 ve Washingtonu.Jejím cílem je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely. Úmluva reguluje zejména obchod s exempláři. V České republice také platí povinnost registrace držených nebo chovaných druhů, které jsou zařazeny do seznamů CITES. Tuto registraci provádějí krajské úřady, správy CHKO a NP - seznam povinně registrovaných druhů CITES můžeme nalézt ve vyhlášce č. 227/2004 Sb

Takzvaná CITES - osvědčení představují jakýsi osobní průkaz chovu zvířete, které podléhá ochraně stanovené WA. Ohlašovací povinost: Majitel chráněných druhů živočichů musí v České republice neodkladně hlásit jeho vlastnictví Ministerstvu životního prostředí, oboru ochrany přírody, Vršovická 654, Praha 10 Přílohy CITES I,II a III. České překlady příloh I, II a III. UPOZORNĚNÍ! České překlady jsou pouze pro informaci. Oficiální přílohy v angličtině, španělštině a francouzštině jsou na stránkách Sekretariátu CITES. V České republice jsou právně závazné seznamy živočichů a rostlin podle příloh A, B, C a D k nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince.

Centrální registr CITES pro Česko. Mezinárodní úmluva CITES byla dojednána v roce 1973 ve Washingtonu a jejím cílem je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely. Česká republika k této smlouvě přistoupila v roce 1993 CITES is an international agreement between governments, aimed to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival ; Seznam druhů z příloh CITES I - III a jejich zařazení v přílohách A-D (1,9 MB) Související články. Seznam druhů rostlin obsažených v CITES; Externí odkazy. Obrázky, zvuky či videa k tématu Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ve Wikimedia Commons; Oficiální seznam členských zemí; CITES homepage (anglicky); Dokumenty CITES v češtině na webu Ministerstva životního prostřed CITES a ÚKZÚZ. 12.2.2015. Úmluva o mezinárodním obchodě ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) si dává za cíl ochranu ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely. Úmluva reguluje zejména obchod s exempláři ohrožených druhů získaných. Tato povinnost nebyla v Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) zakotvena, jedná se o české specifikum... Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon.

Seznam druhů rostlin obsažených v CITES - Wikipedi

 1. Obecné informace o CITES. CITES je zkratka anglického názvu Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES).Je známa také jako Washingtonská úmluva, protože byla smluvena v hlavním městě USA dne 3. března 1973
 2. Červený seznam ohrožených druhů (tzv. úmluva CITES), Ramsarská dohoda, konvence o záchraně biodiverzity apod. Mezi nejmoderněji pojaté mezinárodní nástroje nepochybně patří koncept ucelené evroé soustavy Natura 2000, který má ambici zastavi
 3. Orgány CITES vydávají pravidelně seznam druhů, s nimiž nelze volně obchodovat. Ten v současnosti zahrnuje více než 4 000 druhů zvířat a okolo 25 000 druhů rostlin. Druhy v seznamu jsou podle míry svého ohrožení mezinárodním obchodem - a tedy i podle rozsahu, v němž je obchod regulován - roztříděny do tří příloh.
 4. Informace o úmluvě CITES. Úmluva CITES, známá také jako Washingtonská úmluva (), je mezinárodní dohoda o ochraně rostlin a živočichů.Loni na podzim přibyly na její seznam ohrožených druhů některé stromy, jejichž dřevo se používá (mimo jiné) k výrobě hudebních nástrojů.Na seznamu se tak ocitly některé druhy palisandru (konkrétně palisandr africký) a stromy.
 5. Zařazení na seznam CITES má v první řadě sloužit k ochraně těch druhů, které by mohlo ohrozit zásobování trhu živelným a nekontrolovaným získáváním jedinců z přírody. Někdy se však - často k nelibosti chovatelů exotických zvířat - na seznam dostanou i druhy, které ohrožené ani v nejmenším nejsou

Obchodování s ohroženými druhy . Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpis Seznam předpisů EU k CITES je v příloze . 2. Poněvadž hlavní předpisy EU 1k provádění CITES jsou nařízeními, platí v ýeské republice od 1. 5. 2004 režim podle těchto předpisů EU. Základním předpisem je nařízení Rady (ES) . 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochran druhů voln žijících živoichů a plan rostoucíc

Příloha A k nařízení Rady (ES) č. 338/97 zhruba odpovídá příloze I k Úmluvě CITES a obsahuje seznam druhů živočichů a rostlin, které jsou přímo ohrožené vyhynutím nebo vyhubením v přírodě. Z toho důvodu se na exempláře těchto druhů vztahuje nejpřísnější zákonná ochrana Příloha C - tvoří ji seznam druhů z přílohy CITES III a některých druhů, které nejsou chráněny úmluvou CITES. Příloha D - týká se některých druhů z přílohy CITES III a druhů, které nejsou chráněné úmluvou CITES, ale dovoz do EU je sledován a vyhodnocován na základě tzv. oznámení o dovozu Dne 16. 12. 2008 vešla v platnost vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči a nahradila vyhlášku č. 75/1996 Sb., která stanovovala nebezpečné druhy zvířat. Dle vyhlášky č. 411/2008 Sb. mezi druhy zvířat vyžadujících zvláštní péči patří: Třída: Plazi (Rept

Je to nejdůležitější dokument, který chrání faunu i flóru na mezinárodní úrovni před vyhubením. CITES zahrnuje celý seznam ohrožených druhů zvířat a my se seznámíme s těmi kriticky ohroženými. 1. Nosorožec tuponosý (severní) Je v současné době nejohroženějším druhem P.II. B, rifovník. Pozastevený dovoz všech exemplářů z volné přírody z Tonga. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES

Cílem úmluvy CITES je kontrola a regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Mezinárodní obchod je významným faktorem ohrožující druhy na přežití, bez jeho regulace by již řada druhů byla vyhubena. Po vstupu České republiky do Evroé unie dne 1. 5 Příloha C - tvoří ji seznam druhů z přílohy CITES III a některých druhů, které nejsou chráněny úmluvou CITE Příloha D - týká se některých druhů z přílohy CITES III a druhů, které nejsou chráněné úmluvou CITES, ale dovoz do EU je sledován a vyhodnocován na základě tzv. oznámení o dovozu - např. norek. This is a list of cities in the United Kingdom that are officially designated as of 2015. It lists those places that have been granted city status by letters patent or royal charter.There are currently a total of 69 such cities in the United Kingdom: 51 in England, seven in Scotland, six in Wales, and five in Northern Ireland. Of these, 23 in England, two in Wales, and one in Northern Ireland. Self Citation Suppressed Titles with Key Data Points. This table lists the categories for each journal (note that each journal may be included in multiple categories), the percentage of citations in the Journal Impact Factor numerator that are self cites, and the distortion in category rank due to self cites

ČIŽP: Přílohy CITES

CITES - Ministerstvo životního prostřed

Příloha A - vlastní seznam CITES druhů členských státu EU - druhy Přílohy I CITES a dále druhy Přílohy II (tj. drop), které jsou nebo mohou být předmětem poptávky za účelem využívání ve Společenství nebo mezinárodního obchodu a kterým buď hrozí vyhynutí nebo jsou tak vzácné, že jakýkoli objem obchodu by. chráněných druhů rostlin, živočichů a nerost (1) Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů podle § 46 odst. 2, § 49, 50 a § 51 odst. 2 může v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, povolit orgán ochrany přírody Na seznamu ohrožených živočišných a rostlinných druhů Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) je řazeno více než 63 000 různých zvířat a kytek. Na seznamu kriticky ohrožených, tedy na seznamu organismů, jimž hrozí brzké vyhynutí, jich je zařazeno na 19 000. Z užšího seznamu jsem pro vás vybrala deset pozoruhodných druhů, které možná už brzy neuvidíme. zařazuje velké množství druhů do přísnější kategorie než CITES. V příloze D je seznam druhů, pro něž platí povinnost dovozců hlásit dovoz celním orgánům EU vyplněním předepsaného oznámení o dovozu. S výjimkou několika málo druhů CITES III, vůči kterým mají členské státy E Zákon č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny a jeho novelizace zákonem 218/2004 Sb. (tzv. euronovela) Zákon č.246/1992 SB. Na ochranu zvířat proti týrání, úplné znění: 167/93 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí 452/2005 Sb. Kterou se mění vyhláška 395/1992 Sb. Zákon č.16/97 Sb o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících.

CITES II zahrnuje 4000 druhů živočichů a 25000 druhů rostlin, který by mohly být ohroženy, pokud by mezinárodní obchod s nimi nebyl regulován. CITES III zahrnuje 220 druhů živočichů a 8 druhů rostlin. Jedná se o druhy, které jsou ohroženy mezinárodním obchodem pouze v určitých zemích a jsou chráněny na návrh těchto. Příloha C - tvoří ji seznam druhů z přílohy CITES III a některých druhů, které nejsou chráněny úmluvou CITES Příloha D - týká se některých druhů z přílohy CITES III a druhů, které nejsou chráněné úmluvou CITES, ale dovoz do EU je sledován a vyhodnocován na základě tzv. oznámení o dovozu - např. norek. Příloha C - tvoří ji seznam druhů z přílohy CITES III a některých druhů, které nejsou chráněny úmluvou CITES. Příloha D - týká se některých druhů z přílohy CITES III a druhů, které nejsou chráněné úmluvou CITES, ale dovoz do EU je sledován a vyhodnocován na základě tzv. oznámení o dovozu - např. norek.

Dobrý den, vítejte na stránkách týkajících se problematiky CITES a otázkou obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů. Pokud nenaleznete ve zde zveřejněných dokumentech odpověď na svou otázku či informaci, bez ostychu se můžete obrátit přímo na adresu : petr.havlicek@kraj-lbc.cz , nebo telefonicky na č. 485 226 386 V příloze CITES I. jsou uvedeny druhy, s nimiž je obchod striktně zakázán, příloha CITES II. obsahuje seznam druhů, s nimiž je obchodování možné jen na základě povolení (permit CITES) a příloha CITES III. obsahuje druhy ohrožené pouze na území určitého státu kolik známých ikonických druhů, jako jsou sloni nebo nosorožci. Ohrožených druhů zvířat je však mnohem více - seznam úmluvy CITES jich ve třech různých stupních ohrožení uvádí více než 5800, a právě ob- chod s těmito druhy je úmluvou regulován.8 Zde je vhodné poukázat na fakt, že více než polovina druhů

To znamená, že všechny strany CITES sdílejí zákonný rámec a běžné procedurální mechanismy, jimiž regulují mezinárodní obchod s exempláři druhů uvedených v přílohách CITES. Do těchto procedurálních mechanismů jsou zahrnuty podmínky pro obchod se státy, které nejsou stranami CITES, které jso

Oficiální seznam invazních druhů jako příloha nařízení Evroé komise má vzniknout do roka od chvíle, kdy nařízení nabylo účinnosti, tedy nejpozději do 1. ledna 2016. Jednotlivé členské země EU pak budou mít dva roky na to, aby nová pravidla ohledně omezení či zákazu chovu a pěstování zakázaných druhů uvedla. Příloha C: tvoří ji seznam druhů z přílohy CITES III a některých druhů, které nejsou chráněny úmluvou CITES. Příloha D: týká se některých druhů z přílohy CITES III a druhů, které nejsou chráněny úmluvou CITES, ale dovoz do EU je sledován a vyhodnocován na základě tzv. oznámení o dovozu Vzor potvrzení na přední straně kopie dokladu CITES o dovozu podle § 8 odst. 1 vyhlášky a pokyny k jeho doplnění. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 210/2010 Sb. Seznam dalších druhů, na jejichž exempláře se nevztahuje povinnost registrace. Registrační povinnost podle § 23 odst. 1 písm

Encephalartos sclavoi

Mezinárodní obchod s volně žijícími druhy - CITES BOTANY

Seznam nepředstavuje právní normu, ale stanovisko odborníků k situaci jednotlivých skupin a druhů. Seznam naznačuje, že některé druhy jsou ve výše uvedené vyhlášce č. 395/1992 Sb. neodůvodněně. Na červeném seznamu jsou například uvedeny i druhy, které se podle nejnovějších poznatků v České republice už. EXEMPLÁŘ CITES • Nařízení Rady (ES) č. 338/97, čl. 2, písm. t) rozumí jakýkoli živočišný nebo rostlinný jedinec, ať živý nebo neživý, patřící k některému z druhů zařazených do příloh A až D, jakákoli jeho část nebo odvozenina, ať tvoří součást jiného zbož Želvy na prodej od chovatele suchozemských želv. Nabídka kompletního vybavení, terárií a Rozvoz. Suchozemské želvy více druhů. E-shop, fórum, rady, servi

Nakup druhu na seznamu CITES iFauna

Účelem úmluvy CITES je regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Tato regulace je nutná kvůli efektivní ochraně některých druhů před vyhubením v přírodě, protože jejich odchyt či sběr pro mezinárodní obchod je velmi rozsáhlý a je jedním z nejzávažnějších faktorů ohrožujících. Zubr evroý je impozantním živočišným druhem, který hraje po tisíce let klíčovou roli v přírodě starého kontinentu. Záchrana tohoto druhu se stala symbolem mezinárodního úsilí o ochranu přírody v celé Evropě. Základní charakteristika zubrů Zubr je největším volně žijícím suchozemským obratlovcem Evropy. Samci dosahují hmotnosti 530 až 920 kilogramů. Červené knihy (IUCN Red data book) vznikají na základě Červených seznamů, z důvodů potřeby zdokumentování a zpřehlednění ztrát světové, národní i místní biodiversity na úrovni druhů.Jsou to populárně vědecká vydání soupisů ohrožených druhů rostlin a živočichů, rozdělené do kategorií podle stupně ohrožení dle klasifikace IUCN

DIOON EDULE Lindl

ČIŽP: Přílohy CITES I, II a II

Obchod s desítkami ohrožených druhů zvířat a rostlin bude podléhat přísnějším pravidlům než dosud. Na konferenci v Ženevě se na tom shodly signatářské země úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Lépe chráněni budou například sloni, nosorožci a žirafy, řada druhů žraloků a. potvrzení o zpětném vývozu, pokud se budou exempláře chráněných druhů přepravovat do Spojeného království. Tytéž zásady se použijí na přepravu exemplářů druhů uvedených v přílohách C a D nařízení (ES) č. 338/97, pokud jde o příslušné dokumenty CITES potřebné pro tuto přepravu. 2 Většina druhů je zařazena v příloze Cites II., EC příloha B, některé druhy jsou však díky svému ohrožení ve volné přírodě zařazeny v příloze Cites I., EC příloha A. Primáti savci.unas.cz/ primati .htm Novela zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi - CITES dokončila pouť legislativním procesem. 24. 9. 2009 ji podepsal prezident a nyní čeká na publikování ve sbírce zákonů

Zamia erosaDioon holmgrenii

Následující přehled podává základní informaci o výskytu vzácnějších rostlinných druhů na území Středočeského kraje. Hlavní kritérium třídění bylo provedeno podle Červeného seznamu ČR (třetí vydání, publikované v roce 2012; dále jen Červený seznam) a neodráží vzácnost těchto druhů v regionu středních Čech - to by mělo být předmětem. Setkali jste se již s pojmem CITES? Víte co tento pojem znamená? Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ano napište jeho definici a význam Setkali jste se nebo převáželi jste exempláře z jiných zemí (Ohrožené druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) 4. Jestliže máte osobní zkušenost s převážením exemplářů, napište jakou: Máte doma. Obchod s desítkami ohrožených druhů zvířat a rostlin bude podléhat přísnějším pravidlům než dosud. Na konferenci v Ženevě se na tom včera shodly signatářské země úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Lépe chráněni budou například sloni, nosorožci a žirafy, řada druhů žraloků a. Česká kaviárová kosmetika se dohodla s tuzemskou lékárenskou jedničkou a stane se součástí nabídky jejího on-line prodeje. Seznamu to potvrdil šéf českého nanotechnologického start-upu Jiří Mrkvička. V budoucnu nevylučujeme ani dodávky do kamenných lékáren, ale všechno chce svůj čas, vysvětlil obchodní strategii firmy

Video: Co to je CITES a které druhy papoušků musí mít registraci

Cites seznam druhů seznam uvádí druhy (čeledi at

Suchozemské želvy - Česká republika, Prodám - ChovZvířatČSOP ZO Hořepník - Představujeme vám chráněná i nechráněnáŽelva zelenavá, žlutohnědá, vroubená - Hradec KrálovéOPUNTIA GALAPAGEIA HemslPozor na suvenýry z dovolené! Zavařit vám může kus korálu
 • Seznam nemoci na invalidni duchod.
 • Punat.
 • Shotcut tutorial cz.
 • Seznamte se joe black online bombuj.
 • Ferry to sardinia from italy.
 • Christina aguilera 2010.
 • Fotolab palladium.
 • Me v baseballu 2019.
 • Tabákový zákon.
 • Youtube papa roach periscope.
 • Dělení ryb.
 • Https www youtube com watch v 8sgycukafqq.
 • Fortnite wiki cz.
 • Hrách žlutý.
 • Id tech engine.
 • Cambodia map.
 • Pilořitka bodnutí.
 • Chrome screenshot.
 • Power point 16 9.
 • Brno kadeřnictví.
 • James dean 2001.
 • Jednohubky z tortilly.
 • Ortoepický slovník.
 • Ascii uvozovky.
 • James purefoy.
 • Školní matrika školský zákon.
 • Jak používat vosk na vlasy.
 • Kacer youtube.
 • Inguinal hernia cesky.
 • Jason maska a maceta.
 • Zaměstnávání ukrajinců 2018.
 • Street artu.
 • Volkswagen arteon cena 2018.
 • Plyšové prasátko.
 • Hlavní přítoky vltavy.
 • Upper antelope canyon.
 • Natrzeni pri porodu.
 • Titanic palace kramny.
 • Kilimanjaro.
 • Kdy resit ze nejde otehotnet.
 • Měření sluchu u novorozenců.