Home

Obnovitelné zdroje energie chemie

Stránky jsou zaměřeny na výuku chemie na ZŠ. Především jde o umožnění lepší orientace žáků ve výuce chemie. chemie - chemie - zápisy - 9. ročník - PALIVA (druhy paliv, uhlí, ropa, radioaktivita) - OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 1.Obnovitelné zdroje. Za obnovitelné zdroje energie jsou považovány takové, které se dokáží sami bez pomoci nebo s malou pomocí člověka obnovit. Druhy obnovitelných zdrojů energie: a) Kinetická energie Země a Měsíce. tzv. energie přílivu a odlivu; b) Geotermální energie. využití energie ze Zemského jádra (např. gejzír Domů Obnovitelné zdroje Biomasa - využítí, zpracování, výhody a nevýhody, energetické využití v ČR Současnou snahou celosvětové energetiky je co nejčistší výroba energie. Snižování emisí uhlíku, boj se změnou klimatu - to jsou témata, která určují, jakým směrem se ubírá současná energetika

Energie - teplo a chemická reakce - paliva - uhlí - ropa a zemní plyn - radioaktivita - neobnovitelné a obnovitelné zdroje energie . Uhlovodíky - typy řetězců a vzorců - homologická řada uhlovodíků - alkany - názvosloví a zástupci - cykloalkany - alkeny - názvosloví - alkyny - názvosloví - areny - uhlovodíky a automobilismu Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Žáci 9. ročníku si připravili projekt zaměřený na zdroje energie, rozlišili obnovitelné a neobnovitelné zdroje energií. Svoje referáty v hodinách prezentovali. Práce byly zajímavé a poučné. Zde vložte text článk cez.c

Obnovitelné zdroje se z vedlejší koleje přesunuly do středu pozornosti evroé energetiky. Klíčová je zde podpora vlád - avšak obnovitelné zdroje se stále snáze obejdou i bez ní. 16 OBČANÉ Z MNOHA KAPEK JE ŘEKA Konvenční energie pocházejí od několika velkých, mocných firem Obnovitelné p řírodní zdroje - jsou p řírodní zdroje, které mají schopnost se p ři postupném spotřebovávání částe čně nebo úpln ě obnovovat. K obnov ě dochází bu ď samovoln ě nebo za p řisp ění člov ěka. Mezi obnovitelné p řírodní zdroje pat ří biomasa . Tu tvo ří d řevo, d řevní odpad (piliny, št.

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - chemie

Obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou v podmínkách ČR nefosilní přírodní zdroje energie, tj. energie vody, větru, slunečního záření, pevné biomasy a bioplynu, energie okolního prostředí, geotermální energie Chemie a petrochemie 07 4 2 6 3 23 8 68 26 19 43 2 Adresa: Základní škola Kolín II. Kmochova 943 Kolín II 280 02 Kolín 2. Kontakt: Email:info@2zskolin.cz Telefon:321 722 433- kancelář IČ: 4866363 Mezi obnovitelné zdroje energie patří i využívání biomasy. Sluneční energie se tak zužitkovává pomocí fotosyntézy. Z některých rostlin (řepka olejka - bionafta, cukrová třtina - etylalkohol) lze vyrábět palivo pro auta, z jiných bioplyn nebo palivové dříví (topol, osika) - do školního sešitu zapiš téma Obnovitelné zdroje energie - do sešitu udělej výpisky z uč. str. 27-28 - sluneční energie, energie větru, energie vody, biomasa, geotermální energie - vypracuj do PS - 14/2, 3, 4, 5 (neposílej zkontrolujeme společně ve středu

Podnik Bio Energo byl původně koncipovaný jako sdružená výroba rostlinných olejů a spalovna zbytků z procesu. Při stavbě se však ukázalo, že bude výhodnější oba procesy oddělit a výrobu elektřiny založit na spalování biomasy. Tuto energii E.ON vykupuje. J ak se spalovací elektrárna na biomasu provozuje a proč se do kotle jednou za pět týdnů musí spouštět. Ochránci životního prostředí již dlouho podporují obnovitelné zdroje energie jako variantu, nejvhodnější pro životní prostředí. Nová studie však naznačuje, že rozšiřování těžby materiálů potřebných k výrobě solárních panelů a větrných turbín může představovat větší hrozbu než změna klimatu pro ohrožené druhy Druhy energie Energie nám umožňuje vyvinout sílu a konat určitou práci. Známe tyto druhy energie: 1. mechanická 2. tepelná 3. zvuková 4. světelná 5. elektrická 6. chemická 7. jaderná Zakroužkuj správnou odpověď: ANO NE a) Ze Slunce nepochází žádná energie. Š Ž b) Energii nemůžeme vytvořit. I Y c) Energii můžeme. Dánská vláda chce podle Aukena na příkladu ostrova Samsö dokázat proveditelnost přechodu na obnovitelné zdroje energie. Výhody využití větrných elektráren větrná energie je obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem energie. při vlastní spotřebě elektrické energie se vyhneme přenosovým ztrátám

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

 1. chemie. organické sloučeniny. deriváty uhlovodíků - příklady v praxi významných alkoholů a karboxylových kyselin; fyzika. energie. formy energie; obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie; přírodopis. základy ekologie. ochrana přírody a životního prostředí - globální problémy a jejich řešení, chráněná území.
 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Sluneční energie. Fotovoltaické elektrárny; Energie větru. Větrné elektrárny; Energie vody. Vodní elektrárny; Geotermální energie. Geotermální elektrárny; Biomasa; ORGANICKÁ CHEMIE. Organické látky a jejich složení.
 3. obnovitelnÉ zdroje energie. hutnictvÍ. chemie a zpracovÁnÍ plastŮ.
 4. Tepelné elektrárny - vypsat co je palivem, jak fungují, kolik % elekt. energie dodávají. Jaderné elektrárny - stejným způsobem. Výhody. Posílejte ukázky zápisů a cvičení v PS !! Úkoly od 11.11. zadávány do učebny Google classroom. (Hodiny on-line zadány v učebně Aj.) Téma 11.11. - 13.11. - Obnovitelné zdroje energie.
 5. 2020-12-03 UČIVO - typy vzorců v organické chemii, PÍSEMKA - obnovitelné zdroje energie 2020-12-01 UČIVO - Organická chemie, stavba molekul organických sloučenin, 10 MIN prvky UČIVO (studium doma, 23.-27.11.2020
 6. Jaderná energie: práce s radioaktivním materiálem, ukládání radioaktivních materiálů a odpadů, riziko nehod s vlivem na obyvatelstvo a životní prostředí: za normálního provozu velice čistý zdroj Obnovitelné energetické zdroje Zdroj Problémy související s využitím Výhody Vodní tok

Biomasa - využítí, zpracování, výhody a nevýhody

 1. Za obnovitelné zdroje energie jsou považovány ty zdroje, jejichž využíváním nedojde k jejich vyčerpání, jinak řečeno dají se využívat neomezenou dobu. Některé tyto zdroje však k tomu, aby byly obnovitelné potřebují přispění člověka, což platí například u topení dřevem - j
 2. Pavel Sedlák FSI VUT v Brně- EÚ OEI Obnovitelné zdroje energie v ČR 1.Obnovitelné zdroje energie 1.1 Uvedení do problematiky V České republice (dále už jen ČR) jsou dodnes nejvíce používanými zdroji energie fosilní paliva, mezi které řadíme např. ropu, zemní plyn, uhlí a štěpné látky
 3. Obnovitelné zdroje energie. Obnovitelné zdroje energie • Jsou přírodní zdroje, které se při postupném spotřebování částečně nebo úplně obnovují, a to samy nebo za přispění člověka. Sluneční elektrárna[online].[cit.2009-10-05]. Dostupné z WWW
 4. Zdroje energie. Neobnovitelné = vyčerpatelné. Obnovitelné = nevyčerpateln
 5. A great attention is given to the question of energy production now in the world, mainly in connection with the protection of the environment and exhaustibility of the energy re-sources. This thesis is focused on general summary of energy resources. The main part is dedicated to the renewable sources of the energy. At the outset you can find general summary of the non-renewable resources and.
 6. Obnovitelné zdroje energie (OZE) Jsou zdroje, které lze využívat tisíce až miliardy let, aniž by se vyčerpaly. Jediný zdroj energie, který dlouhodobě pokryje veškerou současnou spotřebu energie, je energie ze Slunce: Obr. 3: Využití energie Slunc

Dánská vláda chce podle Aukena na příkladu ostrova Samsö dokázat proveditelnost přechodu na obnovitelné zdroje energie. Výhody využití větrných elektráren větrná energie je obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem energie. při vlastní spotřebě elektrické energie se vyhneme přenosovým ztrátám Perspektivy využití energie větru pro výrobu elektrické energie na území ČR. Vydáno: (1994) Miroslav Cenek a kol.: Obnovitelné zdorje energie / Vydáno: (2002) Perspektivy využití energie větru pro výrobu elektrické energie na území ČR. Vydáno: (1994 • uhlíkaté zdroje - energie vzniká hořením (= slučováním s kyslíkem) - jejich spalováním vzniká CO2 oxid uhličitý - patří sem zemní plyn, uhlí a paliva vzniklá z ropy (benzín, nafta) • bezuhlíkaté zdroje - energie vzniká jiným procesem, než je hoření Obnovitelné zdroje energie Zdroje energie - chemie pro 9. ročník. Práce pro žáky. 6. prosince 2013, 18:04 Ing. Petra Pšeničková. Milí žáci, v příloze naleznete pracovní list Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie jako procvičení k testu, který nás v nejbližších hodinách čeká. Štěstí přeje připraveným! Stáhnout

ZDROJE ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012 Ro čník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Vzd ělávací oblast: Člov ěk a p říroda / Chemie / Organické slou čeniny; chemie a spole čnost 1 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republik Chemie vs. příroda Obnovitelné zdroje energie nemají potenciál plně nahradit současné (převážně fosilní a jaderné) zdroje energie. Nadějné je přímé využití solární energie, zatím je ale značně ekonomicky nevýhodné. Levné fotovoltaické články by mohly změnit situaci

Obnovitelné zdroje malého výkonu aneb jak rozsvítit LEDku zadarmo V návaznosti na náš předchozí článek o shromažďování přebytečné energie Vám v tomto článku představíme nejběžnější převodníky neelektrické energie na elektrickou Obnovitelné zdroje energie nejsou tím řešením, jakým se zdají být, zahajuje Dunlap svou zteč proti obnovitelným zdrojům. Do startu upozorňuje na v lidech hluboce zakořeněnou dichotomii vnímání dostupných zdrojů energie Obnovitelné zdroje energie délka videa 16:12 Princip jejich fungování je popsán z více uhlů pohledu - jak ze strany individuálního spotřebitele, tak ze strany odborníků, investorů a veřejných institucí

chemie - chemie - učivo - 9

Sluneční energie. Moderní průmyslová společnost spotřebuje ohromné množství energie. V současné době existují značné obavy, zda dostupné zdroje energie vystačí i pro budoucnost. Průmyslové země jako je Kanada, Japonska a USA čítají dohromady pouze 12.5 % světové populace, ale spotřebují 60% světové produkce energie Chemie 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice (J. Škoda, P. Doulík - Fraus) Chemické zdroje elektrické energie EV 2: Základní podmínky života: přírodní zdroje - rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje paliv - zhodnotí z hlediska životního prostředí fosiln chemie. organické sloučeniny. uhlovodíky - příklady v praxi významných alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a aromatických uhlovodíků; fyzika. energie. formy energie; obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie; přírodopis. biologie rostlin. fyziologie rostlin - základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu. a) Do sešitu si napište nadpis ZDROJE ENERGIE a nastudujte text v učebnici str. 21-22. b) Do sešitu opište znění následujících otázek a odpovězte na ně: 1. Jaké znáte neobnovitelné (vyčerpatelné) zdroje energie? 2. Jaké znáte obnovitelné (alternativní) zdroje energie? 3. Jaké prvky obsahuje uhlí? 4. Co je to výhřevnost? 5 Obnovitelné a neobnovitelné zdroje Příroda nás obdařila spoustou produktů, bez kterých bychom nebyli v podmínkách, které jsme dnes. Dnes bychom mohli říci, že jsme rozvinutí, ale nebylo by to možné bez darů, které nám Matka Země poskytla. Téměř všechny typy zdroj

Zvítězí obnovitelné zdroje nebo jaderná energie? Ve světě převažuje v současné době názor, že emise oxidu uhličitého je potřeba v dohledné době celosvětově snížit asi na desetinu současné úrovně. Z energetických zdrojů mají přijatelné emise pouze obnovitelné zdroje a jaderná energie. Jak můžeme již delší. Obnovitelné zdroje energie pro rodinný dům 13.4.2019. K obnovitelným zdrojům přihlížíme jako k vysoce ekologickému řešení. Ačkoliv vstupní náklady se zaplatí po delší době, moderní systém vytápění a ohřevu vody nám ušetří nemalé finanční prostředky Tato bakalářská práce se zabývá biomasou jako obnovitelným zdrojem energie Velkou část naší spotřeby elektřiny či tepla bychom mohli vyrábět z tisíců malých, místních obnovitelných zdrojů. Čistá energie také rozhýbe nové domácí průmyslové odvětví. V českých obcích či domácnostech by mohly stát například: malé výtopny na biomasu, obecní větrné elektrárny, domácí kotle na peletky, solární elektrárny na střechách.

Zdroje energie zsjiraskova

Zdroje energie v ČR. délka videa 04:00. Stručné představení různých druhů energetických zdrojů v České republice. Vysvětlení energetického mixu CHEMIE -9. ročník Název sady: Využití multimediální techniky a internetu ve výuce chemie v 9. ročníku ZŠ Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_12_Jaderná energie, obnovitelné zdroje Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IC Obnovitelné zdroje energie: Autor: Machová, Květoslava: Vedoucí: Vašina, Martin: Abstrakt: Problematice výroby energie je nyní ve světě věnována velká pozornost a to hlavně v souvislosti s ochranou životního prostředí a vyčerpatelnosti zdrojů energie. Bakalářská práce je zaměřena na obecný přehled energetických. 26. 11. 2020 Chemie 9. ABC - Elektrárny zde, Obnovitelné zdroje energie zde - Ing. I. Papoušková. 26. 11. 2020 Školní časopis- Zadejte si článek na leden 2021. Témata: průběh a fotky z vánočního těšení a Vánoc, Silvestra - pozor na zábavnou pyrotechniku, předsevzetí do nového roku, vznik České republiky, Nový rok.

CH9 – Geotermální energie

Expert na obnovitelné zdroje energie Hans-Josef Fell tvrdí, že bez přechodu k jiné energetice nemá lidstvo šanci přežít. abychom podporovali zemědělství plné pesticidů a chemie. Z organického odpadu můžeme také pomocí technologií vytvořit organické pelety obnovitelné zdroje energie - Španělsko / Vyhledat společnosti 'Sevilla a Andalusie' zaměřené na oblast 'obnovitelné zdroje energie' Síť rodinných farem působících ve Spojených státech pod značkou Organic Valley ukazuje, jak mohou malí zemědělci odolávat tlaku průmyslového chovu nebo pěstování plodin. Letos si dali navíc nový cíl: jejich farmy pojedou čistě na obnovitelné zdroje energie Pro mnohé to bude šokující, ale železný prach je podivuhodným čistým, výkonným a recyklovatelným palivem pro průmysl. Hořením dosahuje teplot až 1 800 °C. Jediným produktem je přitom rez, kterou je možné vcelku snadno a efektivně recyklovat pomocí solární elektřiny. Na obzoru jsou bezuhlíkové spalovací systémy pro cirkulární ekonomiku

Obnovitelné zdroje byly dotovány v hodnotě 140 miliard dolarů. Podpora pro obnovitelné zdroje tedy především dorovnává dotování konvenčních zdrojů energie. Další kritizovanou položkou německého rozpočtu bývá podpora v oblasti výzkumu obnovitelných zdrojů a dalších nízkouhlíkových řešení (aktuálně zhruba 1,5. Energetické zdroje. CT001 Vybrané statě z vytápění. Řízení a provozování TZB. CT003 - Vybrané statě ze zdravotechniky. BT057 - Zdravotně technické a plynovodní instalace. Obnovitelné zdroje energie (BT056) Experimentální metody v TZB. 1 (aktuální) 2.

Pozice obnovitelných zdrojů energie v energetické bilanci

Biomasa a obnovitelné zdroje energie. Znalosti z termodynamiky (fyzikální chemie), mechaniky tekutin, chemie na úrovni absolvovaného bakalářského studia. Osnova přednášek: Náplň výuky je rozdělena do následujících částí: - úvod do obnovitelných zdrojů energie, statistika, principy. 2011 Jan Grohmann barva, chemie, CIGS, elektrická energie, obnovitelné zdroje, solární články, Solární energie, solární panely V oblasti výroby solárních článků probíhá neustálý boj mezi hmotností, cenou a efektivitou Obnovitelné zdroje . Slunce dokáže ohřát vodu přímo, fotovoltaické panely dokážou sluneční záření měnit na elektřinu také přímo. Roztočit generátory umí i voda nebo vítr - také přímo. Čisté domácí obnovitelné zdroje posílí soběstačnost rodin i obcí a podpoří prosperitu českého venkova. >> více. Cílem první části s praktickými ukázkami je naznačení motivace k rozvoji zájmu žáků a studentů o obnovitelné zdroje energie a jejich využití. Systémově se zabývá i začleněním technologií OZE do moderní výuky přírodovědných předmětů. Budou předvedeny a vysvětleny experimenty na základní témata: Fotovoltaik Výroba energie a obnovitelné zdroje. Hledání nových způsobů výroby dostatečného množství energie pro obyvatelstvo planety při současné minimalizaci nepříznivých dopadů na životní prostředí je pro dodavatele velkou výzvou

Obnovitelné zdroje energie - V

Struktura prezentace. Výhody a nevýhody. Porovnání . obou druhů získávání energie. Jejich . klady. a . zápory. Druhy obnov. zdrojů a jejich popis. Způsob nové učivo - chemie ve službách člověka, uč. str. 110 - 115 prezentace z výkladu; zápis, K. Řezáčová zápis zde; 23.10. Program on-line hodiny od 9,00. opakování předchozího učiva a řešení nepovinného úkolu z 21.10. nové učivo - Obnovitelné zdroje energie (v učebnici str. 108 - 109), prezentace z výkladu zde. Chemie. Obnovitelné energie. Lakovny. High-Tech. Hygiena & kosmetika. Laserová technologie. Kovy & plasty. Obnovitelné zdroje energie Filtrační jednotky Herding. Obnovitelné zdroje v Evropě postupují energetickým mixem, ale v Česku stále slyšíme pochybovačné otázky. Například zda bioplynové stanice něco přinášejí lidem na venkově. Nebo proč stavět větrné elektrárny, když kazí krajinu. Sdružení Komora OZE uspořádala pro novináře exkurzi na jižní Moravu, aby pak mohli veřejnost lépe přesvědčovat o tom, že.

Moštárna - Hostětínský mošt

Pracovní sešit Chemie 9 obsahuje teoretické i praktické úkoly k procvičení probraného učiva. Navíc obsahuje 14 laboratorních prací a klíč k vybraným úkolům. Určeno pro Výuka Chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které mají vztah k praxi nebo dějům, které nás obklopují. rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie uvede příklady alternativních zdrojů energie Zdroje energie F8/Mechanická energie. Základní škola, Učební osnov Alternativní zdroje energie 1. Alternativní energie, druhy, zdroje a přeměna energie, skleníkový jev a možnosti redukce emisí 2. Obnovitelné zdroje, potenciál, roční využití výkonu, podpora výkupních cen, návratnost investic 3. Tuhá paliva z biomasy pro výrobu tepla, energetický obsah, elementární a technický rozbor

Svět energieSpeciální pojistné produkty pro výrobce skla | RENOMIAPojištění stavebně montážních rizik | RENOMIA
 • Český sen rozhovor.
 • Změny na plicích.
 • Závazkové právo.
 • Heureka instax mini 9.
 • Slova podřazená ke slovu sport.
 • Lejno.
 • Rychlost zvuku hromu při bouřce.
 • Co to je pata nemoc.
 • Maappi žvýkačky.
 • Krmivo pro tlustou kočku.
 • Faith hill there you'll be text.
 • Kozlíkové kapky a alkohol.
 • Modré jarní rostliny.
 • John fogerty band.
 • Vlastnosti pozornosti.
 • Měření sluchu u novorozenců.
 • Spočítej hvězdy hlavní postavy.
 • Flowerstick set.
 • Voda srdce.
 • Ct24.
 • Naramek se jmeny deti.
 • Vynález 2004 online.
 • Fast food plzen.
 • Port ghalib egypt.
 • Bobová dráha brno a okolí.
 • Rekvalifikace architekt.
 • Homozygot pes.
 • Orthosan sprej.
 • Vánoční mašle.
 • Hotel orsino.
 • Arval ceník.
 • Proč muži neodpovídají na sms.
 • Domácí čepování piva.
 • Rem sievert.
 • Camel purple.
 • Řecké svátky jména.
 • Chiropraktik plzeň.
 • Zvuková izolace na dveře.
 • Damsky klub.
 • Balistika vzduchovky.
 • Někdo to rád horké download.