Home

Energie rotačního pohybu

3 Jak se počítá kinetická energie rotačního pohybu. Pro výpočet kinetické energie tělesa, které vykonává rotační pohyb (pohyb po kružnici), můžeme použít vzorec v tomto tvaru: E k = ½ mν 2, ν = ωr - kinetická energie posuvného pohybu tělesa E p - tíhová potenciální energie tělesa Tento vztah vyplývá ze vztahu pro mechanickou energii k, kde E je kinetická energie tělesa a E p je jeho tíhová potenciální energie. V našem případě je kinetická energie tělesa rozepsána jako součet kinetické energie otáčivého a.

Jak se počítá kinetická energie - poradíme přehledně a

Kinetická energie tuhého tělesa. Tuhé těleso může vykonávat pohyb posuvný nebo otáčivý. Při posuvném pohybu je celková kinetická energie tělesa rovna součtu kinetických energií jednotlivých bodů tělesa. Při posuvném pohybu se pohybují všechny body tělesa stejnou rychlostí, tedy. Při otáčivém pohybu tuhého tělesa kolem nehybné osy se všechny body pohybují. Pokud je celý děj bezztrátový, celá energie rotačního pohybu se nakonec přemění na potenciální energii danou zvýšením výšky. Dílčí dj, kdy se část energie nejprve přemění na energii posuvného pohybu nemá na dosaženou výšku vliv, protože i ona se přemění na polohovou energii Keplerovy zákony se zabývají pohyby vesmírných těles, jako jsou např. planety nebo komety. Velmi přesně platí pro oběh těles kolem Slunce, méně přesněji pro oběh těles kolem planet (je zde výrazné působení gravitačního pole Slunce) Připomeňme si, na čem závisí kinetická energie rotačního pohybu. Uvažujme libovolné nepravidelné těleso (například špekáček napíchnutý na drátu), které rotuje konstantní úhlovou rychlostí w kolem pevné osy Alternátor funguje na základním principu přeměny pohybové energie rotačního pohybu na elektrickou energii v podobě střídavého proudu. Zdrojem kinetické energie alternátoru je nastartovaný motor, přesněji otáčející se kliková hřídel, která je s alternátorem spojená pomocí řemenic a řemenu

Kinetická energie rotačního pohybu 5/10 Práce a energie

Ukládání mechanické energie do rotačního pohybu setrvačníku není v absolutních hodnotách tak významné jako skladování energie v akumulátorech, ale existují aplikace, v nichž má nezastupitelnou roli. O tom, jak udržet setrvačník v pohybu s co nejmenšími ztrátami,. energie v pohybu t ělesa: kinetická energie: 2 1 k 2 E mv= [J] energie v otá čení t ělesa: kinetická energie rota čního pohybu: 1 2 k 2 E J= ω [J] Př. 3: Energii pot řebnou k pohybu je možné uskladnit v rotujícím setrva čníku. Navrhni, jak by m ěl být zkonstruován. Kinetická energie rota čního pohybu 2 1 k 2 E J= ω.

Kinetika • Kinetika otáčivého pohybu

Energie rotačního pohybu. Bumerang, o kterém jsme se bavili v úvodu, je původně zbraň, nebezpečná díky své rychlé rotaci. Hozený neroztočený bumerang nám sice při zásahu může také ublížit, ale zřejmě ne tolik jako rychle rotující bumerang, který v sobě ukrývá mnohem větší energii Fyziku jsem pro tebe zpracoval do mnoha jasných videí. Snadno pochopíš pohyby, síly, kmitání, kapaliny, gravitaci, elektřinu i magnetické pole Kinetická energie translačního pohybu tělesa: kinetická energie rotačního pohybu tělesa: moment setrvačnosti J koule o hmotnosti m a poloměru R (podle MFCh tabulek): vztah mezi dráhovou v a úhlovou ω rychlostí jsou zařízení sloužící k přeměně mechanické energie rotačního pohybu hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem. Charakteristickou veličinou hydrogenerátoru je jeho geometrický objem V g, což je objem kapaliny Energie při obecném pohybu • Kinetická energie při obecném pohybu je dána sou čtem kinetické energie transla čního pohybu a kinetické energie rota ční složky pohybu • Pokud je zanedbatelný účinek disipativních sil, pak stejn ě, jako v mechanice hmotných bod ů platí zákon zachování mechanické energie ve tvar

Tlumení pohybu: špičková kvalita HENNLICH

Vnitřní energie - Wikipedi

Část potenciální energie koule E p se při pohybu po nakloněné rovině přemění na kinetickou energii rotačního pohybu E r, čímž zbývá méně energie na kinetickou energii posuvného pohybu koule E k. Koule se tedy pohybuje s menším zrychlením, než když jsme její moment setrvačnosti zanedbávali V případě dotazů nebo připomínek mě neváhejte kontaktovat na mail Anna.Kufova@seznam.cz nebo facebook. Toto video vám ukáže, jak lze pomocí papírového kotouč.. První fáze rozptýlení - je spojená s přeměnou kinetické energie translačního pohybu na kinetickou energii rotačního pohybu. Druhá fáze reakce - souvisí s odpružením síly reakce podložky. Jiné podrobnější dělení rozlišuje čtyři fáze v průběhu letové fáze pádu a dopadu Energie tuhého tělesa je pro žáky poměrně obtížný pojem, protože řada z nich často při řešení kvalitativních i kvantitativních úloh zapomíná na kinetickou energii rotačního pohybu. V článku je popsán jednoduchý experiment, kterým lze kinetickou energii rotačního pohybu prokázat

Jednotkou kinetické energie rotačního pohybu je Joule (J). Jak uvádí Prassas (1999), popisuje kinetická energie rotačního pohybu množství energie, kterou gym-nasta má v důsledku rotačního pohybu. Čím rychleji se pohybuje, tím více má energie Mechanická energie soustavy hmotných bodů a její zachování. Tuhé těleso, skládání sil. Těžiště tuhého tělesa. Kinetická energie rotačního pohybu tuhého tělesa, moment setrvačnosti vzhledem k ose. Steinerova věta. Moment síly vzhledem k ose, moment hybnosti vzhledem k ose. První a druhá věta impulsová pro tuhé těleso Pohybová energie se skládá z kinetické energii posuvného pohybu a kinetická energie rotačního pohybu. Uplatňuje se moment setrvačnosti kývajícího se tělesa. Pro malé výchylky je doba kyvu (polovina doby kmitu) úměrná odmocnině z podílu l/g, kde g je tíhové zrychlení a je nezávislá na hmotnosti m Energie E k zahrnuje tedy kinetickou energii posuvného, rotačního a kmitavého pohybu částic ; Celková potenciální energie E p částic vyplývající z jejich vzájemné interakce; Energie elektronů v elektronových obalech atomů (iontů) obsažených v soustavě; Energie jader atomů (iontů) obsažených v soustavě Význam celkového momentu setrvačnosti člověka: tato veličina se vyskytuje ve většině rovnic řešících rotaci člověka, resp. veličin souvisejících s rotací (točivost, kinetická energie rotačního pohybu atd.)

kinetické energie postupného pohybu i kinetickou energii rotačního pohybu. Obdobným způsobem získáme pozd ěji podobný vztah pro skute čné plyny i pro kapaliny a pevné látky, jestliže uvážíme krom ě kinetické energie částic i energii potenciální.Spojením vztahu (14.3) a (14.5) získáme užitečný vztah mezi teplotou a. Celková kinetická energie je pak součtem kinetické energie posuvného a rotačního pohybu. Symetrie částice jednoatomového plynu neumožňuje zahrnout rotaci, neboť při pootočení částice nedojde k žádné změně systému. Takovouto částici lze považovat za hmotný bod

kinetická energie obecného pohybu (translační + rotační): Kinetická energie rotačního pohybu Moment setrvačnosti Ek rot=∑ i=1 N 1 2 mi vi 2=∑ i=1 N 1 2 mi 2r i 2=1 2 J 2 J=∑ i=1 N mi ri 2 Ek celk=E k trans E k rot=1 2 mvT 2 1 2 JT T Tak jako potřebujeme více energie, abychom dali do pohybu hmotnější těleso potřebujeme více energie, abychom dali do rotačního pohybu těleso s větším momentem setrvačnosti. Máme-li dvě kola o stejné hmotnosti, mají stejnou setrvačnost, pokud vykonávají pouze posuvný pohyb Díky aplikaci a vývoji strojů Římané uskutečnili důležitý technologický přechod: zavedení rotačního pohybu v širokém měřítku. Středověk znamenal revoluci v energetických zdrojích. Evropa neměla k dispozici velkou pracovní sílu otroků, projevil se zde nedostatek pracovních sil

Energie rotačního pohybu se projeví například na tepelné kapacitě plynů. Vibrační pohyb: Energie lineárního vibračního pohybu (například ve směru osy x) je , podle ekvipartičního teorému na tyto dva kvadratické členy připadá dohromady střední hodnota energie Kinetická energie rotačního pohybu. Rozklad pohybu na translaci a rotaci (Chaslesova věta). Důsledek pro kinetickou energii (Koenigova věta). Drobná perlička: jednoduché odvození pohybových rovnic v neinerciálním systému z Lagrangeovy funkce

Kinetická energie rotačního pohybu . Třecí síla, valivý odpor . MECHANIKA KAPALIN. Tlak vyvolaný vnější silou (Pascalův zákon) Hydraulický lis . Hydrostatický tlak . Vztlaková síla (Archimédův zákon) Objemový průtok. Případná kinetická energie rotačního pohybu se zpravidla započítává do vnitřní energie. Při mikroskopických srážkách může také vzrůst energie postupného pohybu na úkor rotační či energie vzbuzených stavů; pak mluvíme o srážce superelastické , k > 1 {\displaystyle k>1} posuvného pohybu (posunuje se vpřed) a kinetické energie rotačního pohybu (valí se - otáčí se kolem osy jdoucí jejím středem). ' Ä= ' Ä f e i k l dá + ' Ä h e j Wč dí = 1 2 I R 6+ 1 2 + ñ 6 Toto je tzv. Königova věta. Pokud koule vyjede na kopeček, zvýší se její potenciální energie o hodnotu mgψ Hlavní strana » MECHANIKA » MECHANICKÁ PRÁCE A MECHANICKÁ ENERGIE . MECHANICKÁ PRÁCE A MECHANICKÁ ENERGIE. 1.4.1 | Mechanická práce 1.4.2 | Kinetická. Energie Mechanika tuhého tělesa Tuhé těleso Skládání sil Stabilita těles Valivý pohyb je složen z posuvného a rotačního pohybu. Platí: Kinetická energie kola je E k = 1,5 kJ. 15. Jakou rychlost získá koule, která se kutálí po nakloněné rovině z výšky 1 m

pohybová a polohová energie

 1. Kinetická energie E k tuhého tělesa při otáčivém pohybu je kde J je moment setrvačnosti tělesa vzhledem k ose otáčení a ω je úhlová rychlost, se kterou se těleso otáčí. Tuto kinetickou energii rotačního pohybu tělesa lze odvodit z vykonané mechanické prác
 2. Energie a její formy; Fyzikální spory a vysvětlení V běžném stavu jsou vlivem tepelného pohybu různě orientovány a pokud v okolí feromagnetu vytvoříme magnetické pole, tak se domény natočí ve směru tohoto pole a tak jej zesílí. Protože se jižní póly domén natočí k severnímu pólu vnějšího pole, tak se budou.
 3. Alternátory přeměňují energii z rotačního pohybu hnacího stroje na elektrickou energii, jde o generátor elektrické energie. Více » Vukupjeme jak celé počítače, tak jednolivé komponenty počítačů jako základní desky, paměti ram, harddisky, atd

Tlumení pohybu: špičková kvalita HENNLIC

 1. Energie vln. Energie je získávána např. z rotačního pohybu kývajících se plováků plovoucích kachen spojených lanem nataženým přes mořský záliv nebo jednotlivě pro napájení majákových bójí. Energie mořských proudů
 2. Na obrázku je možno vidět dvě síly působící na list rotoru - již zmíněnou sílu vztlakovou (lift force), která je příčinou rotačního pohybu turbíny (vrtule) a sílu odporovou (drag force), která působí proti směru pohybu a je v tomto případě nežádoucí. Princip funkce odporové (drag) a vztlakové (lift) turbíny
 3. 2 Součásti k přenosu otáčivého pohybu 2.4 Hřídelové spojky Spojky jsou strojní součásti, které trvale nebo dočasně spojují hnací a hnaný hřídel, a tím přenášejí krouticí moment z hnacího stroje na hnaný, nebo chrání hnací stroj před přetížením
 4. Tuhé těleso Je to ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil tímto tělesem nahrazujeme jiná tělesa Pohyb tuhého tělesa každý pohybu tuhého tělesa si můžeme představit jako pohyb složený z pohybu posuvného (translace) a pohybu otáčivého (rotace) Posuvný pohyb každý bod tělesa opisuje stejnou trajektorii a v daném okamžiku mají.
 5. jednoatomový plyn, kdy lze zanedbat příspěvek energie rotačního pohybu molekuly. Pro běžné dvouatomové molekuly (kyslík, dusík, vodík, ) pak platí : R 2 5 CV A složitější molekuly pak mají tepelnou kapacitu ještě vyšší

je moment setrvačnosti rotující hmotnosti M (je mírou energie rotačního pohybu). je energie rotující hmotnosti M , je rovna práci . Je-li dm hmotný element tělesa se spojitě rozloženou hmotností M, pak moment setrvačnosti je dán integrálem Translační pohyb v případě translačního pohybu (v1 = v2 = = vN = v , kde rychlost v je rychlost těžiště) se obecný vztah změní: Kinetická energie translačního pohybu tuhého tělesa je tedy stejná, jako bychom počítali energii hmotného bodu stejné hmotnosti (těžiště) Rotační pohyb Pro těleso otáčející se. Kinetická energie rotujícího t ělesa Hmotný bod o hmotnosti m se pohybuje po kružnici o poloměru r kolem osy procházející těžištěm. ω = 2 ⋅π⋅ n v = r ∙ ω Energie translačního pohybu: 2 2 2 2 1 2 1 ΕKt = m⋅v = m⋅r ⋅ω Energie rotačního pohybu: 2 2 0 1 ΕKr = I ⋅ω I0 - poloměr setrvačnosti, I0 = m ∙ r Nyní je otázkou, zda pól pohybu můžeme pro každý okamžik libovolného rovinného pohybu nalézt. Ukážeme, že ano. Uvažujme libovolnou úsečku AB v průmětu tělesa do roviny pohybu (obr. 11), která při pohybu přejde do polohy jiného směru A1B1. Průsečík Msymetrál úseček AA1, BB1 je totiž bod, kole

Energie - vyřešené příklad

 1. omezení pohybu, prostorové a rovinné vazby, řešení reakcí. Průřezové a objemové charakteristiky: vysvětlete statický moment, centrum tíhy a těžiště plochy. prostorový moment setrvačnosti. kinetická energie rotačního pohybu, deviační moment, moment hybnosti, zákon zachování momentu hybnosti, plošný moment setrvačnosti
 2. Studium rotačního pohybu. Stáčení roviny polarizace. Kyslík rozpuštěný ve vodě Energie potřebná k rozpuštění soli. Elektrický proud ve vodě Vozík se zabudovaným čidlem pohybu koleček, siloměrem a akcelerometrem (tyrkysový) GDX-CART-Y
 3. Pro posuvný pohyb závisí kinetická energie na rychlosti v a hmotnosti m vztahem Ekinp = ½*m*v2. Analogií k rychlosti v pro rotační pohyb logicky bude úhlová rychlost ω. Ale co nahradí ve vztahu pro kinetickou energii rotačního pohybu hmotnost m?
 4. v tíhovém a gravitačním poli, práce síly a kinetická energie, působení proměnlivé síly, pohyb tělesa s proměnnou hmotností. A2. Pohyb tuhého tělesa. Kinematické veličiny (translačního a rotačního pohybu), první a druhá impulsová věta, moment hybnosti, tenzor setrvačnosti, kinetická energie rotačního pohybu
 5. Těleso, které koná pouze rotační pohyb, má vzhledem k dané vztažné soustavě kinetickou energii rotačního pohybu. Tato energie je přímo úměrná součinu momentu setrvačnosti tuhého tělesa a druhé mocniny velikosti úhlové rychlosti jeho otáčení
 6. V termodynamice nás budou zajímat zejména změny vnitřní energie. Příklady dějů v biosféře odpovídající určitým druhům energie a jejich změnám : Energie mechanická E : Kinetická energie tělesa (translačního, rotačního a kmitavého pohybu) E
 7. imálně z hnacího a hnaného kola

Pohybová rovnice rotačního pohybu, kinetická energie rotačního pohybu. Srovnání analogických veličin pohybu posuvného a otáčivého. Harmonický kmitavý pohyb (výchylka, rychlost, zrychlení, frekvence, perioda, úhlová frekvence, síla pružnosti). Kinetická energie a potenciální energie kmitavého pohybu

Kinetická energie tuhého tělesa :: ME

Obnovitelné zdroje energie; Vodní elektrárny; Jaderné elektrárny; Paroplynové elektrárny; Uhelné elektrárny; Distribuce elektřiny; Decentralizovaná energetika; Energetika měst a domácností (Smart City); Jaderné elektrárny pro děti; 3D Energetická zařízení on-line; Virtuální prohlídky elektráre energie 2 2 1 dE= dmv. Poněvadž rychlost i zrychlení všech bodů jsou stejné, bude hybnost S m H dH vdm mv mv r r r r r =∫ ∫= = = , S je středisko hmotnosti tělesa, kinetická energie pak 2 2 2 2 1 2 1 2 1 S n E ∫ ∫dE dm= mv. Pohybová rovnice při posuvném pohybu tělesa má tvar ma S =∑F i r r - energie přímočarého pohybu střely cca 15-35% (závisí na ráži, typu střely, délce hlavně, použité střelivině, atd.) - energie zpětného rázu zbraně (získané zrychlením střely) cca 3% - energie rotačního pohybu střely cca 1% - energie spotřebovaná na pohon samonabíjecího mechanismu cca 1 s kinematikou a dynamikou posuvného a rotačního pohybu analogie mezi posuvným a rotačním pohybem rotační pohyb posuvný pohyb ~ hybnost hmoty moment hybnosti [kg·m/s] [kg·m2/s] ~ impuls síly impuls momentu [N·s] [N·m·s] ~ změna hybnosti změna momentu hybnosti ~ kinetická energie kinetická energie ~ práce práce [N·m] [J] [J.

8120 - Sada pro zkoumání translačního rotačního a kmitavého pohybu (ScienceCube - školní experimenty)

energie rotačného pohybu - Ontol

Soustava hmotných bodů a tuhé těleso. Hmotný střed, těžiště. Skládání sil a momentů sil v tuhém tělese. Moment hybnosti, zákon zachování momentu hybnosti. Druhý Newtonův zákon pro rotační pohyby, moment setrvačnosti a energie rotačního pohybu. Zákon zachování momentu hybnosti. Valivé pohyby změna energie rotačního pohybu v energii posuvného pohybu : změna potenciální energie na energií rotačního a posuvného pohybu : Pružné srážky těles. srážka dvou těles se stejnou hmotností : srážka dvou těles s různou hmotností (lehčí narazí do těžšího

Kinematika rotačního pohybu. 2) Těleso rotuje kolem pevné osy tak, že úhel otočení se mění s časem podle rovnice \(\phi(t)=2t^3+11t+4\). a) Napiště závislost úhlové rychlosti na čase a nakreslete graf. b) Napiště závislost úhlového zrychlení na čase a slovně popiště typ rotačního pohybu projevuje i kvantování energie rotačního a vibračního pohybu jader. Soustavy čar v molekulových spektrech často splývají v pásy. Polohy čár (pásů) udávají změnu energie při přechodech, kterým tyto čáry (pásy) příslušejí, relativní intenzity čar (pásů) jsou určeny (a) hodnotami Einsteinových koeficientů pro.

volnosti rotační a střední hodnotu kinetické energie 3kT. Energie rotačního pohybu se projeví například na tepelné kapacitě plynů. c) Vibrační pohyb: Energie lineárního vibračního pohybu (například ve směru osy x) je 22 x 11 E mv kx 22, podle ekvipartičního teorému na tyto dva kvadratické člen kývání se navzájem mění potenciální energie kyvadla na kinetickou energii rotačního pohybu a ta zase zpátky na energii potenciální. Doba kmitu (perioda) T fyzického kyvadla je pro malý rozkyv (asi do 5o) určena vztahem . 2 J T mg = π , (10.1) kde J je moment setrvačnosti kyvadla vzhledem k ose kývání - [J] =kg.m. 2, m. je.

Konstrukce a princip :: Alternátory opravy, repase

Otáčení tělesa kolem pevné osy, tenzor setrvačnosti. Vlastní čísla a vektory včetně interpretace elipsoidu setrvačnosti. Kinetická energie rotačního pohybu. Eulerovy úhly a Eulerovy kinematické rovnice. Eulerovy dynamické rovnice. Ukázkové příklady: analýza pohybu symetrického bezsilového setrvačníku Při teplotě 70 K je kT = 6 . 10-3 eV, což je hodnota podstatně menší než energie první rotační hladiny, a pravděpodobnost, že molekula náhodně získá energii E r (J = 1), je velmi malá. Příspěvek rotačního pohybu k celkové vnitřní energii je proto při nízkých teplotách nepatrný Zdroje energie Obnovitelné: voda, slunce, vítr, biomasa, geotermální energie Neobnovitelné: fosilní paliva - uhlí, ropa, zemní plyn, uran 1. Energie vody Je ekologicky čistá, relativně levná. Vodní turbíny přeměňují energii proudící vody na kinetickou energii rotačního pohybu, jejich účinnost je až 95% k přenosu rotačního pohybu dochází v důsledku tření , obě kola jsou k sobě přitlačována silou (nejčastěji pružinou).Použití tam kde jsou požadavky na klidný a tichý chod. Použití: magnetofon ,gramofon, šicí stroje, pračky, vřetenové lisy Šnekový převo Kinetická energie tělesa o momentu setrvačnosti \(J\) pohybujícího se otáčivým pohybem úhlovou rychlostí \(\omega\) je dána vztahem \(E=\frac 12 J\omega ^2\). Odsud vidíme, že energie potřebná k vyvolání rotačního pohybu je úměrná momentu setrvačnosti

Zapojení kondenzátorů | Onlineschool

Video: Keplerovy zákony Onlineschool

Úvod do teoretické fyziky I (NAFY016)

FyzWeb - srážky a rotac

Převod slouží k přenosu rotačního pohybu hnacího hřídele na hnaný hřídel při konstantním výkonu. Obvykle měníme i otáčky hnaného hřídelu a tím i kroutící moment. a) tvarové b) silové. Třecí převody. 1. mezi rovnoběžnými hřídeli · s klínovou drážkou · s hladkými koly o vnější o vnitřn Otáčivý pohyb tuhého tělesa - moment setrvačnosti, kinetická energie rotujícího tělesa. Porovnání posuvného a rotačního pohybu. 15.Tlak v kapalinách - Pascalův a Archimedův zákon 16.Atmosférický tlak - měření atmosférického tlaku 17.Proudění tekutin - rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice, výtok kapaliny. Jaký je rozdíl, mezi kinetickou energií přímočarého pohybu a kinetickou energií rotačního pohybu? Existuje potenciální energie, nebo je to jen berlička? 3.8.2020 v 16:07 | Karma článku: 8.91 | Přečteno: 448 | Diskus

Rovnice kontinuity | OnlineschoolVěda a technika v pozadí Závod z kopečka | Eduportál Techmania

Automobilový alternátor: Komponent, který zajišťuje

Popiš stabilní, labilní a indiferentí rovnovážnou polohu u rotačního kužele a válce. Příklady - moment setrvačnosti a energie rotačního pohybu Dutý a plný válec o stejných hmotnostech a stejných poloměrech se otáčejí kolem rotační osy stejnou úhlovou rychlostí 2.40 Motocykl zvýší při rovnoměrně zrychleném pohybu během 10 s rychlost z 6 m ∙ s-1 na 18 m ∙ s-1. Určete velikost zrychlení motocyklu a dráhu, kterou při tom ujede. 2.41 Automobil, který jel rychlostí 54 km ∙ h-1, zvýšil rychlost na 90 km ∙ h-1, přičemţ ujel při stálém zrychlení dráhu 200 m Pohyblivé přívody energie Kabelové vlečky, Navíjecí bubny Proudové troleje, Vodící řetězy . Programovatelné PLC Samba, Unistream, Vision Micro PLC, Vision Enchanced . Průmyslové ovládače a spínače Rad. dálk. ovládače, Stand. ovládač Vychází z vnitřní struktury látek a jejich vlastnosti vysvětluje jako důsledek pohybu a vzájemného působení částic. Tři poznatky kinetické teorie stavby látek 1. Model plynné látky Celkovou energii soustavy molekul tvoří energie kinetická posuvného, rotačního a kmitavého pohybu. Model plynné látky Pohyb.

Vernier CZ - experimenty

Uvězněná energie - Časopis Vesmí

Vraťme se k rotačnímu pohybu. Jestliže v případě obecného pohybu byl výkon definován jako derivace práce podle času, u rotačního pohybu můžeme výkon definovat jako časovou změnu energie rotujícího tělesa: P = dEk/dt = 1/2.J.dω2/dt = 1/2.J.2ω. pohybu, zrychlují, zpomalují nebo se zakřivuje jejich dráha. •Ukazuje se, že pohybují-li se se zrychlením, musí na ně působit nějaká síla. •Dojít k tomuto jednoduchému závěru bylo obtížné, protože síly nemusí být patrnéa mohou působit na dálku 132. Jak se při pokojových teplotách počítá vnitřní energie rotačního pohybu dvouatomového plynu? 133. Jak se při pokojových teplotách počítá rotačního pohybu dvouatomového plynu? 134. Jaká je část stavové funkce plynu s víceatomovými molekulami, příslušející translačnímu pohybu molekul? 135 Kinetická energie rotačního pohybu. Rozklad pohybu na translaci a rotaci (Chaslesova věta). Důsledek pro kinetickou energii (Koenigova věta). Drobná perlička: jednoduché odvození pohybových rovnic v neinerciálním systému z Lagrangeovy funkce. Eulerovy rovnice a setrvačník

Fyzika - videa pro střední i vysokou školu Onlineschool

Zajištění potřeb lidstva s dostatečným množstvím energie je jedním z klíčových úkolů, kterým čelí moderní věda. V souvislosti se zvyšováním spotřeby energie procesů směřujících k udržení základních podmínek pro existenci společnosti dochází k akutním problémům nejen tvorby velkého množství energie, ale také vyvážené organizace distribučních soustav Rotačního pohybu EkrPosuvného pohybu Ekp ++ Při pohybu částic tekutiny, je kinetická energie rotačního pohybu zanedbatelná, uvažujeme jen jejich posuvný pohyb. E m = E g + E p + E kp J . Potenciální energie tekutiny vyjadřuje schopnost konat práci

Tak jako potřebujeme více energie, abychom dali do pohybu hmotnější těleso, potřebujeme více energie, abychom dali do rotačního pohybu těleso s větším momentem setrvačnosti. Máme-li dvě kola o stejné hmotnosti, mají stejnou setrvačnost, pokud vykonávají pouze posuvný pohyb Kinetická energie Ek tuhého t ělesa p ři otá čivém pohybu je rovna Ek = ½ J ω 2, kde J je moment setrva čnosti t ělesa vzhledem k ose otá čení a ω je úhlová rychlost, se kterou se 1 Stroje (Encyklopedie Brockhaus-Jefron, 1890 Vzduchová dráha, zákon zachování energie, srážky, implus síly. Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, Cejchování kompenzátorem. Sonar. Základní experimenty akustiky. Harmonické oscilace, Pohlovo torzní kyvadlo. Dynamika rotačního pohybu. Cyklus pekelného stroje, Účinnost pekelného stroje. Letní semestr 201 s kinematikou a dynamikou posuvného a rotačního pohybu [N·m·s] ~ změna hybnosti změna momentu hybnosti ~ kinetická energie kinetická energie ~ práce práce [N·m] [J] [J] [N·m] ~ výkon výkon [W] [W] změna kinetická energie [J ~ N·m] Dynamika I, 5. přednáška geometrie hmot moment setrvačnosti r = konst tenká obruč. 2.5.2 Kinematika posuvného a rotačního pohybu tuhého tělesa 2.5.3 Účinek síly na tuhé těleso 2.5.4 Skládání a rozklad sil 2.5.5 Těžiště 2.5.6 Dynamika posuvného a rotačního pohybu tuhého tělesa 2.5.7 Kinetická energie tuhého tělesa 2.5.8 Rovnovážná poloha tuhého tělesa Úlohy 2.6 Mechanika kapalin a plyn

 • Velká arkána online.
 • Prodej domacich kraliku.
 • Roma weather.
 • Kozel 11 obsah alkoholu.
 • Platební karta na cesty.
 • Prodám řopík.
 • Milia miminko.
 • Jarní prázdniny roztoky.
 • Studio alta kavarna.
 • Otok po operaci kladivkoveho prstu.
 • Huawei mate 20 pro černý.
 • Srážková daň z dividend 2017.
 • Dárek k 30 diskuze.
 • Pneumatika wiki.
 • Jak si píchnout drogu.
 • Teplota jádra měsíce.
 • Velikosti diamantu.
 • Masáž břicha.
 • Fikus žluté listy.
 • Relativistická rychlost.
 • Pohanka recept apetit.
 • Kožní karviná ráj.
 • Fosfor.
 • Jimramov běžky.
 • Jak sestrojit úhel 30 bez úhloměru.
 • Aby plet vypadala mladsi.
 • Školní matrika školský zákon.
 • Zaniklé železnice.
 • Útěk z alcatrazu online film.
 • Pálení očních víček.
 • Skladba dřevěného stropu v koupelně.
 • We didn't start the fire lyrics.
 • Velikost výměníku.
 • Quick lift cena.
 • Hlavicka nad vchodem.
 • Imessage poloha.
 • Perioda signalu.
 • Ceratophrys cranwelli.
 • Eminem cleanin out my closet.
 • Giant software.
 • Saint malo.