Home

Citační norma

CITAČNÍ NORMY APA Pracovní materiál pro studenty a studentky PVŠPS verze 4.1 2018 Karel Hnilica Pokud některá norma není ve shodě s gramatikou češtiny, předkládám návrh její české modifikace. Změnu navrhuji zejména v těch případech, kdy se německé a/nebo francouzské normy od amerických rovněž odchylují.. 3 CITAČNÍ NORMA Pravidla citování v soupisu použité literatury a odkazů v textu upravuje mezinárodně platná citační norma: ČSN ISO 690 - ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura (účinnost od 1.12.1996) • obsahuje pravidla psaní a odkazování bibliografických citac

CITACE - CITAČNÍ NORMA Možno využít automatický software na tvorbu citací - www.citace.com OBVYKLÉ POŘADÍ ÚDAJŮ V CITACI 1. tvůrce (autor) 2. název (+podnázev), díl, název části 3. číslo vydání (je-li vydání první, nepíše se Citační manuál Znění citačního manuálu č. 1/2017. Působnost citačního manuálu Tento dokument má za cíl sjednotit citování a odkazování na zdroje v rámci všech projektů Nugis Finem. Naší snahou je zvyšování konzistence a jednotnosti v citování a tím zlepšování dojmu, jaký Jelikož norma s pojmem kapitola vůbec nepracuje a uvádí pouze a jen příspěvek v knize, je tento model použit i pro kapitolu 2.1.5 Periodikum (= asopisy, týdeníky, denní tisk) 2.1.5.1 Citace periodika jako celku Název časopisu: podnázev časopisu. Vedlejší názvy. Místo vydání: Vydavatel, rok, od kterého vychází-. ISSN Přehled pravidel pro citování dle APA 6. vyd. na FPH VŠE zpracovala Mgr. Alena Doláková, upravil Miroslav Lorenc Porovnání citačních styl Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace. Prohledat tento web. Navigac

 1. Od 1. 4. 2011 je platná aktualizovaná norma ČSN ISO 690 (01 0197), která je českou verzí mezinárodní normy ISO 690:2010. Touto normou se ruší a nahrazují ČSN ISO 690 (01 0197) z prosince 1996 a ČSN ISO 690-2 (01 0197) z ledna 2000. V souvislosti s touto situací jsme se rozhodli vypracovat metodiku, která by srozumitelně podal
 2. norma ISO 690 nepřipouští. V případě knihy tohoto typu se defacto jedná o knihu s charakterem sbor-níku. Pro přehlednost je proto vhodné kapitoly citovat modelem, který je uveden v části ??. Příspěvek ve sborníku. Příklady: TOMAN, M. - KREJČÍ, J. Imunita proti infekci. In Veterinární imuno-logie. 1. vyd. Praha: Grada, 2000
 3. Citační norma se týká jak odkazů umístěných přímo v textu, tak i v závěrečném soupisu použité literatury. Další vysvětlení citační normy APA lze nalézt na stránkách Knihovny univerzitního kampusu Masarykovy university
 4. Ocitujte knihu, článek, web a další dle nové normy ČSN ISO 690. Zadejte údaje o dokumentu a systém za vás vytvoří správnou citaci. Citace si uložte a vyexportujte pro Word nebo v PDF

příklady citování - Nová citační norma ČSN ISO 690:2011

V následující tabulce jsou uvedeny konkrétní typy informační zdrojů dle ISO 690 vs. APA 6. vyd. v seznamu použité literatury na konci práce. typ citační styl ukázka Kniha ISO 690 TOMAN, Miloš. Intuitivní marketing pro 21. století. Praha: Management Press, 2016. 163 s. ISBN 978-80-7261-399-1. APA 6. vyd. Toman, M. (2016). Intuitivní marketing pro 21. století. Praha, Česko: [ masarykova univerzita prÁvnickÁ fakulta smĚrnice dĚkana č. 4/2013 o citacÍch dokument Ů uŽÍvanÝch v pracÍch podÁvanÝch na prÁvnickÉ fakult Ě masarykovy univerzit Citace a citování. Každý student je ve své školní práci povinen řádně citovat použité informační zdroje.Jak je uvedeno v normě ČSN ISO 690, citace jsou data popisující informační zdroj nebo jeho část, dostatečně přesně a podrobně pro identifikaci, a umožnění jeho vyhledávání Harvardský styl je úplně jiná citační norma a studenti na UTB ji při psaní závěrečných prací nepoužívají. Když si tedy např. budete generovat citaci v katalogu knihovny, vždy zvolte normu ČSN ISO 690. Odkaz v textu. Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve form. Norma (někdy také standard) je požadavek na chování nebo vlastnosti věci člověka, situace apod., který se buďto předepisuje a vyžaduje, nebo popisuje, co je normální (přijatelné nebo obvyklé). Normy jsou psané i nepsané a liší se různou mírou závaznosti a různým rozsahem platnosti. V původním latinském významu slovo znamenalo úhelník, pravítko, měřidlo.

Citační norma APA Ústav pedagogických vě

A v neposlední řadě citováním dodržíte autorské právo a zásady citační etiky. Bibliografické citace se jeví jako nezáživná a obtížná problematika. Tato webová stránka by Vám měla být rádcem, jak při citování postupovat. V dokumentu Formy citací, které norma neře. Manuál pro citační normu APA - 7. vydání Zápis citací, odkazy na citace i seznam literatury se řídí doporučeními APA 7. vydání (American Psychological Association, Seventh Edition) s drobnými úpravami zohledňujícími některé specifické prvky českého jazyka Divadelní revue - citační norma Divadelní revue používá citační normu odvozenou z normy ISO 690. Odkazy na citace uvádějte v poznámce pod čarou; seznam literatury netiskneme. Monografická publikace Zich, Otakar. Estetika dramatického umění: Teoretická dramaturgie. Praha: Melantrich, 1931. 408 s. Pav i s, Patrice. Divadelní.

citační údaje uložené v našem účtu EndNoteWebu. Výběrem příslušné položky vložíme údaje do textu. 3. Kliknutím na Bibliography (třetí zleva) lze změnit citační styl, kdy aplikace přeformátuje všechny citace podle zvoleného stylu Citační norma Acta Politologica vychází z tzv. harvardského systému citování. Odkazování v textu (Příjmení autora rok vydán. citační normy ISO 690 Směrnice rektora týkající se závěrených prací i vědeckých spisů nařizují je úplně jiná citaní norma a studenti na UTB ji při psaní závěrených prací nepoužívají. Když si tedy např. budete generovat citaci v katalogu knihovny

ISO 690-2 (1997) doplňovala do citační normy elektronické dokumenty. ISO 690 (2010) spojila obě předchozí varianty do jediné normy a opět rozšířila působnost citační normy na nové oblasti. Předmět normy ISO 690 (2010) (přesná citace z normy) Tato mezinárodní norma uvádí pravidla pro úpravu bibliografických citací Norma; Aktuality; Ve snaze dosáhnout standardní úpravy textů publikovaných v časopise Uměni prosíme autory o dodržování následujících zásad. Zásady úpravy textů v časopise Umění. Vzory bibliografických citací dle citační normy APA 1. Citace knihy, jeden autor: Piorecký, K. (2011). Česká poezie v postmoderní situaci citační norma. Použitá literatura. Nezbytnou součástí odborného textu jsou bibliografické citace. Jejich smyslem je zachycení vazeb mezi originálním textem a myšlenkami použitými z jiných zdrojů. Důvodů pro citování použité literatury je hned několik Pokud se podíváte na tyto citační odkazy, najdete pár rozdílů - v každém je o něco víc, o něco míň. Rozdíl dělá vybraná citační norma. V prvním případě se jedná o normu APA 6th edition a ve druhém o ISO 690. Struktura je zhruba zachována. Tyto normy jsou typické, ne však jediné

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA: PLYNOVODY - ppt stáhnout

Vytvořte si citaci Generátor Citace

 1. Citace PRO. Citace PRO - Citační doplněk pro MS Word, vycházející z oblíbeného generátoru citací citace.com, přidává funkce referenčního manažeru. Systém se vyznačuje podporou více citačních stylů. K dispozici je úložiště dokumentů a funkce umožňující spolupráci při tvorbě citací
 2. Citační norma ČSN ISO 690 nabízí 3 způsoby zápisu odkazu na bibliografickou citaci v textu. Pro psaní kvalifikačních prací jsou vhodné první dva uvedené způsoby. Za citovaným textem uvedeme kulatou závorku a do ní se čerpali. Údaj o straně se vypouští v případě, že citovan
 3. Správně ocitovat zdroj znamená správně nakládat s tzv. pravidly citační a publikační etiky. Mezi nejčastější citační normy v českém prostředí patří ČSN ISO 690:2011 a APA style (zejména pro psychologii a příbuzné obory). Práce s literaturou vás bude provázet během celé vaší práce na odborném textu
 4. Citační norma vysvětluje nejen jak citovat literaturu, ale i jak parafrázovat a jak se vyhnout plagiátorství. Citační normy. Citace ISO 690 jsou standardním způsobem uvádění zdrojů v českém prostředí. Většina publikací používá ISO 690 a většina univerzit vyžaduje dodržení tohoto formátu v diplomových pracích
 5. ISO 690 je mezinárodně uznávaná citační norma, samotnou citaci legislativy ale nijak neřeší. Přesto ji můžeme použít, pokud se jí chceme řídit, a to aplikací modelu platného pro bibliografické citace z periodik. Příklad: ČESKO. Zákon č. 257 ze dne 14.července 2016 o spotřebitelském úvěru. In: Sbírka zákonů.
 6. Tato norma se týká citací publikovaných doku-mentů jak v tištěné, tak i netištěné formě. Nelze ji však použít pro citace rukopisů nebo jiných nepublikova-ných materiálů. 3) Rukopisy a jiné nepublikované materiály jsou zařazovány mezi prameny, pro jejichž citování platí jiná pravidla, vychá
 7. Konkrétní způsob odkazování na literaturu upravují jednotlivé citační normy, kterých existuje velké množství. Pokud vám vyučující přesně normu nezadá, výběr je na vás. Jen pamatujte, abyste jednu normu dodržovali v celém textu
Jak zdrojovat obrázky

Přehled pravidel pro citování dle APA 6

PRAVIDLA PRO BIBLIOGRAFICKÉ CITACE - aktualizace ŘÍJEN 2008. Jitka Bílková, Dagmar Soudská. Vážení autoři, Vydavatelství Pedagogické fakulty UK v Praze upravuje a doplňuje své vzory pro bibliografický záznam takto Jak na citace . Pří přípravě závěrečných (i semestrálních a jiných) prací je potřeba citovat použitou literaturu dle platné normy ISO 690 Citační úzus UPOZORNĚNÍ REDAKCE. V zájmu plynulého průběhu redakčních prací Vás redakce prosí o dodržování určitých zásad při psaní rukopisů. Nezavádíme žádné výrazné změny, spíše chceme připomenout to základní

Jak se správně píše

O tom, jak citovat elektronické zdroje nás poučuje norma ČSN ISO 6902 z roku 2011, která nahrazuje normu ČSN ISO 690 z roku 1996 a na elektronické dokumenty zaměřenou normu ČSN ISO 690-2 z roku 2000. Nová norma se tedy zabývá jak citováním tištěných dokumentů, tak citováním elektronických dokumentů Tvorba citací, citační normy a styly. Existuje řada různých citačních norem. Ať už vybereme pro danou práci jakoukoliv citační normu (nejlépe z oblasti sociálních věd), je zásadní, abychom ji v celé práci užívali konzistentně a nekombinovali například více norem dohromady Citace legislativních dokumentů. Citování zákonů a ostatních legislativních dokumentů není vázáno normou ČSN ISO 690, byť na základě jejích pravidel lze dané zákony ocitovat například:. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Citační norma ISO rozlišuje tři způsoby odkazování na zdroje: Odkaz přímo v textu (první prvek a datum): v tomto případě uvedete odkaz na zdroj do okrouhlých závorek přímo za parafrázi nebo citaci. Odkaz obsahuje první prvek bibliografického záznamu (obvykle jméno autora nebo autorů) a datum vydání. Pokud první prvek.

Citace a citování - Knihovn

Odkazy na citace v textu - Informační výchova K

Harvardský systém by Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve

Citační norma. 1 POUŽÍVÁME INDEXOVÉ CITOVÁNÍ 2 POUŽÍVÁME NÁSLEDUJÍCÍ CITAČNÍ NORMU: MONOGRAFIE - jednoho autora: Šťastný, Jaroslav: Tradiční zemědělství na Valašsku. Praha: Universita Karlova, 1971. - kapitola v knize více autorů, včetně encyklopedií (stejně jako u sborníku) Příkaz děkana č. 3/2015 . Pravidla pro zpracování a obhajobu bakalářských (BP) a diplomových prací (DP) a státní závěrečné zkoušky. V Ústí nad Labem, dne 15. června 2015. 1) Náležitosti (zejména formální) bakalářských a diplomových prací odevzdávaných Citační norma je závazně stanovena jednotlivými katedrami FP TUL a je uvedena v e-kurzu na e-learningovém portálu FP TUL. Výtisky BP musí být svázány v pevné vazbě, jednotlivé listy nesmí být volné. Student odevzdává BP minimálně ve dvou vyhotoveních - originál na děkanát Fakulty přírodovědně-humanitní a. Norma je uložena v tištěné podobě u vedoucí SVI 3.LF. V praxi je však situace trochu jiná, přestože i pro vydavatele časopisu existují závazné ČSN normy (např. ČSN ISO 215 (010147) - Formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací , ČSN ISO 5122 (010137) Analytické obsahy v seriálových.

Ibero-Americana Pragensia | Středisko ibero-amerických studií

Norma - Wikipedi

Citace a citování - Ústav vědecko-pedagogických informací

není pro závěrečné práce ustavena vlastní citační norma, je třeba se řídit normou ČSN ISO 690. V případě běžných seminárních prací se studenti musí řídit pokyny zadávajícího učitele. Většinou se mohou inspirovat výše zmíněnými pokyny a normami. Pokud studenti nemaj O systému. Systém Citace PRO je komerční citační software určený pro instituce. Vyznačuje se podporou více citačních stylů, uživatel má k dispozici úložiště, samozřejmostí jsou funkce umožňující spolupráci při tvorbě citací, institucionální přihlašování a další funkce Citační norma Text dotazu. Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat ohledně správného tvaru citace. Potřebuji ocitovat knihu Cultural Programming for Libraries: Linking Libraries, Communities, and Culture(ISBN -8389-3551-6). V katalogu Library of Congress jsem našla tento tvar odpovědnosti: Deborah A. Robertson with the Public Program

Manuál pro citační normu APA - 7

Připravujeme budoucí učitele českého jazyka a literatury propojením odborných znalostí a dovedností s výukovou praxí Citování pramenů v diplomových, bakalářských a seminárních pracích. Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace. Velmi zasvěcený zdroj, kde najdete mimo jiné i normu ISO 690, naleznete zde Citační norma Cestuj během studia a získej zkušenosti v zahraničí! Studuj u nás bakaláře. Studium etnologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity spojuje detailní vhled do problematiky evroé etnologie. Výzkumná témata zahrnují jak historickou problematiku z tradiční kultury, tak současné fenomény

Citační norma - Acta Politologic

Recepce - informace: +420 585 635 099, 585 635 088 Sekretariát děkanky +420 585 635 088 (5009) katerina.dvorakova@upol.c Nová citační norma ČSN ISO 690 (obecné informace, příklady citování) Bibliografické citace a odkazy (výklad normy, obecné informace, příklady citování) Jak zpracovávat bibliografické citace (interaktivní tutorial o správném citování

ISO 690 - WikiKnihovn

Pozn.: norma uvádí nakladatelské údaje jako povinné, pro identifikaci dokumentu však nejsou důležité a můžete je v tomto případě vynechat. Článek v elektronickém periodiku Jméno tvůrce článku. Název článku. Název periodika: podnázev. Vedlejší název [typ nosiče] CITAČNÍ NORMA monografie PŘÍJMENÍ, Jméno: Název knihy kurzivou. Vydavatel, místo a rok vydání, číslo stránky (až nahrazuje dlouhá pomlčka bez mezer) KAPLAN, Karel: StB o sobě. Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. ÚDV PČR, Praha 2002, s. 11-14. Druhý výskyt Norma ČSN ISO 690: 2010 dodržujeme citační etiku a Autorský zákon (č. 121/2000 Sb. Oddíl 2, §31 -Citace a navazující novela č. 228/2014 Sb.) Zásady citační etik

PPT - Norma ČSN ISO 690 a 690-2 PowerPoint Presentation

Citační norma a obecné pokyny pro písemné práce Odevzdává-li student jakoukoliv písemnou práci, rozumí se samo sebou, že jde o jeho vlastní text, v němž je u každé citace a parafráze zřetelně uveden zdroj. V opačném případě se jedná o plagiát CITAČNÍ NORMA monografie PŘÍJMENÍ, Jméno: Název knihy kurzivou. Vydavatel, místo a rok vydání, číslo stránky (až nahrazuje dlouhá pomlčka bez mezer). KAPLAN, Karel: StB o sobě. Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka . ÚDV, Praha 2002, s. 11-14. Druhý výskyt Citační norma pro ČR: ČSN ISO 690 platná od dubna 2011 Co je plagiátorství: • Zkopírování dokumentu. • Kopírování částí textu. • Vypracování práce na zakázku. • Drobné úpravy převzatého textu. • Informace z jednoho zdroje doplněny vlastními myšlenkami. • Spojení doslovně převzatých částí z různýc

4 Jak citovat webovou stránku podle Harvard Style. Harvard style neexistuje jako samostatná citační norma. Jedná se o typ citování tzv. autor-date systém. Protože Harvardskému stylu jsou velmi podobné: APA style, SBE/CSE style nebo Chicago style, můžete z nich vycházet Mezinárodní citační norma ČSN ISO 690 stanovuje předpis citace pro tištěné seriálové publikace (tedy časopisy, noviny a podobně) takto: Název: podnázev. Odpovědnost k seriálové publikaci. Vydání. Údaje o vydávání (data a/nebo čísla). Místo vydání: Nakladatel, rok vydání. Standardní číslo Harvardský styl, což je ovšem úplně jiná citační norma, která nevychází z normy ISO 690). Poslední, třetí věc, je již zmíněný konkrétní způsob odkazování na zdroje v textu. Dovolím si začít poslední zmíněnou věcí, tedy odkazy na zdroje, které jsou uváděny v textu

Redakční publikační systém vědecko-výzkumných projektůLaserové tiskárny | Formatovani-dokumentu

Citační norma Pravidla citování v soupisu použité literatury a odkazů v textu upravuje mezinárodn ě platná citační norma: ČSN ISO 690 - ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura (účinnost od 1.12.1996 Bibliografické citace Obecná pravidla pro bibliografickou citaci stanovuje norma ISO 690:1987: Bibliographic references.Jejím autorem je organizace ISO, technická komise (TC) 46, podkomise (SC) 9, která zodpovídá za Mezinárodní normy pro identifikaci a popis informačních zdrojů (ISO International standards for the identification and description of information resources) Citační norma. Pravidla citací upravuje mezinárodní citační norma. Standardně je požadováno citovat literaturu podle mezinárodně uznávané normy ČSN ISO 690. Tato norma rozlišuje tři základní způsoby odkazování na zdroje. 1.Odkaz v textu s uvedením zdroje do okrouhlých závorek přímo za citací. Odkaz musí obsahovat. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 . Nové verze materiálů k 11.11.2004 V části 1 byla opraveny menší chyby a zkontrolována literatura. Část 2 byla v kapitole 1.2 Části a stati v monografiích rozšířena o problematiku citování kapitol v monografiích s více autory.. Nové verze dokumentu jsou k dispozici ve formátech PDF a PostScript, které.

 • Zanzibar rizika.
 • Elektro autobusy.
 • Želvy ninja 4.
 • Zabíják a bodyguard.
 • Co na oteklou dasen.
 • Lego auta.
 • Vyvolání fotek jablonec nad nisou.
 • Street artu.
 • Daniellův článek.
 • Css how to make image responsive.
 • Žeryk na cestách.
 • Papirove letadlo.
 • Přízraky na d1.
 • Bob dylan praha 2019 recenze.
 • Elektronická zdravotní karta vzp.
 • Prasek motosraz.
 • Tu 144.
 • Sabatův cyklus.
 • Jarní holandsko.
 • Polepy výloh plzeň.
 • Vánoční mašle.
 • Piercing v uchu tragus.
 • Matkou v 41.
 • Mražené fazolky.
 • Styk otce s kojencem.
 • Srazy.
 • Animovane filmy 2015.
 • Lightbox galerie.
 • Webkamera malá úpa u kostela.
 • Uniforma zásahové jednotky.
 • Čeští hokejoví brankáři 2018.
 • Adhd triáda.
 • Jak rychle roste ptačí zob.
 • Fotograf film 2014.
 • T šč.
 • Stokke trailz recenze.
 • Realitní kancelář pronájem praha.
 • Slaughterhouse 5.
 • Levi's boty.
 • Install slack snap.
 • Rumunsko znak.